Vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica

Investor:
Mesto Banská Bystrica

Kontaktní osoba:
Ing. Renata Hláčiková – vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
e-mail: renata.hlacikova@banskabystrica.sk
Ing. arch. Vladimír Letovanec – vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta
e-mail: vladimir.letovanec@banskabystrica.sk
Mgr. Miroslava Jančová – vedúca Odboru propagácie mesta
e-mail: miroslava.jancova@banskabystrica.sk
Ing. Martin Vyleťal – vedúci odboru rozvojových aktivit mesta
e-mail: martin.vyletal@banskabystrica.sk
Andrea Štulajterová – zástupca OCIBB,
e-mail: stulajterova@gmail.com
Andrej Patráš – zástupca združenia Cech hostinských Banská Bystrica,
e-mail: info@vinspacirka.sk
Andrej Predajniansky a Jakub Šišovský – zástupca OZ Banskobystrický okrášľovací a ochranný spolok,
e-mail: bbsoo@bbsoo.sk
Ing.arch Iveta Kavčáková – zástupca OZ Banskobystrický geomontánny park,
e-mail: bbgmp@azet.sk

Termín realizace opatření:
2/2010 do 07/2014 – Celková doba prípravy a čiastková realizácie schválených opatrení na vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica
2/2010 – 4/2014 – Tvorba záväzného dokumentu Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme
3/2013 Memorandum
10/2010 – 12/2013 – Tvorba GNDBB
12/2011 – 10/2012 – Návrh opatrení na zvýšenie atraktivity Námestia SNP
4/2012 – 3/2013 – Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica a vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov
2/2013 – 8/2013 – Vypracovanie návrhu na typ a design cyklostojanov určených do historického centra, ich vyhotovenie a osadenie v centrálnej mestskej zóne
2/2013 – 6/2014 – Povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny
3/2013 – 5/2014 – Obnova povrchu komunikácie pešej zóny
11/2013 – 7/2014 – Oprava ochodze hodinovej veže vrátane fasády a osvetlenia

Popis a cíle opatření:
V historickom centre mesta Banská Bystrica sa nachádzajú hlavné dominanty mesta - historické budovy, kostoly, Hodinová veža, galéria a mestský hrad Barbakan, ktoré sú najväčším lákadlom nielen pre návštevníkov mesta, ale aj pre jeho obyvateľov na prechádzku a oddych. Historické námestie počas letnej sezóny zapĺňajú letné terasy reštaurácií. Keďže však v minulosti neexistovali pravidlá pre prevádzkovanie letných terás, tieto svojim prestrešením a bočnými stenami z plastu, umiestnením reklám na fasáde domov a pred prevádzkami, ako aj svojim umiestnením v prílišnej blízkosti budovy, bránili jednak vo výhľade na fasády nádherných historických budov, ako aj prechodu chodcov popri budovách. Zároveň viac ako 20 rokov od vzniku pešej zóny bol do historického centra mesta zakázaný vjazd cyklistov a bola tu aj absolútna absencia cyklostojanov v širšom okolí, čo bolo predmetom kritiky nielen od obyvateľov mesta, ale hlavne zahraničných návštevníkov.
Mesto sa viackrát pokúsilo naformulovať pravidlá pre usporiadanie priestoru a fungovanie prevádzok v historickom centre, ale vždy narazilo na odpor podnikateľov pôsobiacich v centre mesta, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí svoj negatívny postoj argumentovali finančnou náročnosťou navrhovaných zmien.
Situácia sa začala meniť, keď sa v meste sformovala Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, začali sa organizovať občianske združenia Banskobystrický okrášľovací a ochranný spolok, Banskobystrický geomontánny park a tiež Cech hostinských Banská Bystrica, ktorí začali iniciovať dialóg o zmenách a rozbehli vysvetľovaciu kampaň o prínosoch navrhovaných zmien v prospech oživenia námestia a priľahlých uličiek, ako aj rozvoja nemotorovej dopravy v meste. Za ich pomoci Mesto Banská Bystrica postupne začalo tvoriť projekt Vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica a realizovať v Banskej Bystrici víziu zelenšieho, čistejšieho, tichšieho a bezpečnejšieho, alebo inými slovami trvalo udržateľného mesta.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre systematické riešenie problematiky zatraktívnenia pešej zóny v historickej centrálnej mestskej zóne, oprava povrchu komunikácie pešej zóny, možnosť voľného pohybu cyklistov v pešej zóne, nainštalovanie 16 cyklostojanov pre cca 45 bicyklov, vybudovať vkusné, jednotné terasy, ktoré nezakrývajú fasádu historických budov, ani neprekážajú chodcom a cyklistom pri prechode námestia, zatraktívniť celkový vzhľad námestia, zvýšiť množstvo návštevníkov centra mesta vďaka priateľskému prístupu, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na prosperite prevádzok v pešej zóne. Odkrytím výhľadu na historické budovy sa rozšírili aj možnosti ich propagácie pre turistov, na zviditeľnenie vstupov do jednotlivých prevádzok, múzeí a zrekonštruovaných historických nádvorí, ako aj podmienky pre ich obdivovanie a fotenie návštevníkmi mesta. Stanovením zásad využívania námestia na kultúrno – spoločenské a športové podujatia, ako aj zásad zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení sa to podarilo.
Zrekonštruovaním mestskej Hodinovej veže sa podarilo zachrániť významnú mestskú kultúrnu pamiatku v centre mesta a zároveň opravou ochodze sa vytvorila atraktívna možnosť pre návštevníkov vidieť z výšky 20 metrov nielen centrum mesta, ale aj jeho široké okolie vrátane vrchov a pohorí, ktoré mesto obklopujú. Odfotografovať si alebo len tak si vychutnať tento majestátny výhľad z veže môže byť jedným z dôvodov návštevy centra mesta nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta. Nemenej doležité je jasné nasmerovanie turistov na také inštitúcie ako múzeá, galérie, pošta, Informačné centrum, železničná a autobusová stanica, ale napr. aj na infokiosky pomocou informačného systému smerovacích tabuliek. V rámci projektu je naplánované aj vybudovanie úschovne batožín a vybudovanie požičovne bicyklov na prenájom a prípadne aj strážených parkovísk na bicykle, čo však ešte len čaká na realizáciu.
Širším cieľom projektu je šíriť osvetu ohľadne užitočnosti nemotorovej dopravy pre mesto, dostupnosti centra na bicykloch nielen pre návštevníkov, ale aj jeho obyvateľov, a tak vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj cyklodopravy v meste s nadväznosťou na širšie okolie. Zapojením čo najväčšieho množstva obyvateľov Banskej Bystrice do tvorby atraktívnejšieho priestoru centra mesta presvedčiť obyvateľov mesta, že realizáciou efektívnych riešení v tejto oblasti nielen pre účely rozvoja turizmu, sa vytvára aj priestor pre používanie bicykla na presuny po meste, ako alternatívu k individuálnemu motorizmu.
Ďalším cieľom projektu bolo vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá si získa rešpekt a vážnosť samosprávy a kompetentných úradníkov, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva zodpovedných za plánovanie a rozvoj v meste, ktorí počas trvania projektu mali dostatočný priestor na zistenie, že je obrovská spoločenská požiadavka zo strany obyvateľov pre vznik bezpečných cyklotrás na území mesta, ako aj na vzdelávanie sa v tejto oblasti a získavanie skúseností od ľudí, ktorí sa tejto téme venujú dlhodobo a porozumeli dôležitosti venovať pozornosť tejto téme.
Zároveň ďalším pozitívnym aspektom je, že zapojenie verejnosti do tvorby a riešenia projektu oživenia centra mesta, ako aj rozvoja nemotorovej dopravy na území mesta, do značnej miery prispelo v konečnom dôsledku aj k tomu, že sa dostali do hlavných priorít mesta.
Jedným z očakávaných výsledkov projektu bol Generel nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica - dokument, ktorý podrobne rieši návrh cyklotrás na území celého mesta s nadväznosťou na jeho okolie vrátane časového harmonogramu jeho implementácie (textová aj grafická časť).

Implementácia Generelu je naplánovaná v dvoch časových horizontoch. Jeden krátkodobý, ktorý by bolo možné zrealizovať v horizonte troch až štyroch rokov, postupne úpravou obrubníkov, zmenou vodorovného a zvislého dopravného značenia a prerozdelenia komunikácií bez väčších finančných nárokov. Druhý horizont, dlhodobý, tzv. ideálny stav, je naplánovaný v časovom horizonte do roku 2025. V prípade, že sa podarí získať mimorozpočtové zdroje z Eurofondov na jeho budovanie, sa tento časový horizont môže značne skrátiť.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
1. Pri plánovaní povolenia vjazdu cyklistov do pešej zóny v rámci rozvoja cyklodopravy v meste sa vychádza zo základného dokumentu Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica ( GNDBB), ktorý Mesto Banská Bystrica vypracovalo na podnet dobrovoľníkov z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica a za pomoci Grantového programu United Nations Development Programme Global Environment Facility Small Grants Programme v SR (UNDP GEF SGP).
2. V čase tvorby GNDBB sa zároveň v meste tvoril aj nový územný plán aglomerácie mesta, ktorého podkladom sa stal aj GNDBB.
3. Opatrenia ohľadne sprístupnenia centra mesta pre cyklistov a na zatraktívnenie historického centra mesta sú zároveň riešené v súlade s Územným plánom Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica.
4. Stratégiu rozvoja cestovného ruchu a cyklodopravy v meste rieši aj hlavný strategický dokument rozvoja mesta Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2014 a na roky 2015-2023, ktorý rieši uvedenú problematiku v rámci nasledovných prioritných oblastí rozvoja:
Prioritná oblasť - Prosperujúce mesto
Priorita 1.1: Rozvoj cestovného ruchu
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšiť počet návštevníkov a ich výdavky v Banskej Bystrici
Tematický cieľ: T.4 Vytvoriť a aplikovať v samospráve stimuly na rozvoj podnikania v meste.
Priorita 3.1: Dopravná infraštruktúra
Špecifický cieľ: 3.1 Vytvoriť optimálnu ponuku dopravnej obslužnosti územia dobudovaním komunikačnej siete a integráciou všetkých druhov dopráv
Tematický cieľ: T.13 Revitalizácia námestí, dobudovanie siete miestnych komunikácií, vytváranie podmienok pre rovnomerný rozvoj všetkých druhov dopráv s preferenciou ekologickej dopravy.
T.14 Vytvoriť podmienky na realizáciu procesov trvalo-udržateľnej mobility v meste.
T.15 Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
Prioritná oblasť – Zdravé mesto
Priorita 7.1: Zeleň a verejné priestranstvá
Špecifický cieľ: 7.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na klimatické zmeny
Tematický cieľ: T.43 Znižovanie prašnosti a produkcie CO2 a alergénov v ovzduší
Priorita 7.3: Environmentálna výchova
Špecifický cieľ: 7.3.2 Zvýšiť osvetu v oblasti environmentálnej výchovy
Tematický cieľ: T.47 Dosiahnuť zapojenie právnických subjektov do plánovania a realizácie zmien v životnom prostredí.
T.48 Zvýšiť počet občanov s účasťou na zmenách v životnom prostredí.
5. Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica a vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ktorým potvrdzujú signatári spoločnú vôľu a ochotu podieľať sa na realizácii prípravy a samotných opatrení na zatraktívnení centra mesta, je výsledkom intenzívnej komunikácie samosprávy s vlastníkmi nehnuteľností v centre mesta. Na základe dosiahnutých kompromisov sú prijaté opatrenia, ktoré jednak uľahčujú zintenzívnenie života v pešej zóne a zároveň zohľadňujú potreby vlastníkov nehnuteľností.
6. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme vrátane grafickej prílohy, ktorá určuje záväznú čiaru na osadzovanie SVOZ, šírkové pomery rozdelenia chodníka pre jednotlivé činnosti, farebnosť, typ a umiestnenie mobiliáru, sú výsledkom intenzívnych rokovaní s prevádzkovateľmi reštauračných zariadení, ktorí pochopili potrebu navrhovaných opatrení a finančne sa aj posielajú na ich realizácii.

Financování:
Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica - 32 000 EUR – financované: z grantovej schémy UNDP GEF SGP v sume 19 600,-€ a rozpočtu mesta BB: 12 400,-€.
Zmena dopravného značenia pre vjazd cyklistov do pešej zóny - 996 € - financované z rozpočtu města.
Cyklostojany – 4 500,-€ - financované: z grantu PONTIS, EKOPOLIS a prostriedkov OCIBB.
Oprava národnej kultúrnej pamiatky na Námestí SNP - Mestskej hodinovej veže vrátane ochodze a jej osvetlenia – 78 882,- € - financované: z dotácie Ministersva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom v sume 20 000,-€ a rozpočtu mesta: 59 882,-€.
Obnova povrchu komunikácie pešej zóny v historickom centre mesta vrátane farebného povrchu koridoru obslužnej komunikácie pre motorové vozidlá v pešej zóne – 708 817,-€ - financované z rozpočtu města.
Zriadenie nových sezónnych vonkajších obslužných zariadení v súlade so „Zásadami“ – financované prevádzkovateľmi reštauračných zariadení.

Popis realizace opatření:
1.Vypracovanie Generelu nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica ( GNDBB)
Hlavným cieľom GNDBB bolo zabezpečiť pre mesto Banská Bystrica územnoplánovací podklad, ktorý je pre návrhové obdobie komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica.
Vypracovanie zadania k ÚGND mesta Banská Bystrica - vypracované ÚHA mesta Banská Bystrica
9-12 /2010:
Anketa 02 / 2011
Terénny prieskum 08 / 2011
Sčítanie cyklistov 09 / 2011
Analýza súčasného stavu cyklistickej dopravy 10 / 2011
Vypracovanie konceptu generelu nemotorovej dopravy 12 / 2011
Prerokovanie konceptu generelu nemotorovej dopravy 02/ 2012
Vypracovanie návrhu generelu nemotorovej dopravy 03/ 2012
Príprava letáku pre širokú verejnosť s odôvodnením, prečo povoliť vjazd cyklistov do pešej zóny a doporučením, ako zabezpečiť bezpečnosť voľného pohybu peších a cyklistov v jednom priestore 08/2013.
Na tvorbe GNDBB sa podieľala aj pracovná skupina zložená so zástupcov OCIBB, polície, špecialistov na dopravnú problematiku nielen zo samosprávy ale aj zo širokej verejnosti.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) dopravného značenia na vjazd cyklistov do pešej zóny a umiestnenie nových dopravných značiek povoľujúcich vjazd cyklistov do pešej zóny
2/2013 – 6/2014:
- vypracovanie PD návrhu zmeny /doplnenia dopravného značenia (DZ)
- spracovanie a podanie žiadosti o určenie použitia DZ
- získanie súhlasného stanoviska okresného dopravného inšpektorátu k predloženému návrhu zmeny/doplnenia DZ
- vydanie určenia použitia DZ miestne príslušným cestným správnym orgánom
- samotná realizácia DZ podľa schváleného návrhu
Základný prvok budovania cyklistickej infraštruktúry v pešej zóne centra mesta tvorí spoločná komunikácia pre chodcov a cyklistov, v rámci ktorej je aj farebne vyznačený pás obslužnej komunikácie pre zásobovanie prevádzok v pešej zóne a drobné stavebné opatrenia spočívajúce v oprave poškodených svietidiel osadených v dlažbe, v rozšírení, odstránení existujúceho krytu (dlažba, porušený asfaltový koberec), resp. ložných vrstiev komunikácie a ich náhrada za nové konštrukčné vrstvy podľa druhu povrchu.
3. Vypracovanie návrhu na typ a design cyklostojanov určených do historického centra a ich osadenie
2/2013 – 6/2014
Na vypracovaní návrhu typu, designu a umiestnenia cyklostojanov spolupracoval kolektív zástupcov OCIBB, Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov, Odboru územného plánovania a architekta mesta a Krajského pamiatkového úradu. Výsledkom je dôstojný prvok mobiliáru, ktorý zapadne do historického prostredia a má v sebe charakteristické znaky pre mesto – erb a vzhľad medenej konštrukcie. Po ich zhotovení umeleckým kováčom boli osadené na miesta, ktoré logicky vyplývajú z praktických skúseností intenzity pohybu návštevníkov centra ( napr. pred historickou budovou Radnice, vedľa budovy vyššieho územného celku priamo oproti vstupu do Hodinovej veže, před Domom Beniczkého, Galériou atď.
4. Osadenie sezónnych letných terás v zmysle prijatých “Zásad“ v Mestskom zastupiteľstve
4/2014
K osadeniu nového typu sezónnych letných terás pristúpili prevádzkovatelia v letnej sezóne následne po schválení Zásad zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme.
5. Obnova povrchu komunikácie v historickom centre mesta
3/2013 - 5/2014
Realizácia obnovy trvala dlhšie obdobie, pretože pri stanovení termínov realizácie sa zohľadnila dohoda s prevádzkovateľmi letných terás, ktorí požadovali, aby stavebné práce príliš neobmedzili podmienky ich prevádzkovania
6. Oprava mestskej Hodinovej veže v Banskej Bystrici vrátane ochodze, fasády a osvetlenia bola sprevádzaná zložitou prípravou jej obnovy a získavania potrebnej výšky finančných zdrojov, keďže veža sa aj kvôli tomu, že bývalý nájomca nerealizoval jej žiadnu údržbu, stala kvôli havarijnému stavu prevádzky neschopná. Aj vďaka občianskemu nátlaku na samosprávu na opravu veže, ktorá je symbolom mesta Banská Bystrica, sa podarila jej komplexná obnova v relatívne krátkom čase.
11/2013 - 7/2014
Ostatné opatrenia, vzhľadom na finančnú náročnosť, ešte čakajú na realizáciu ( napr. na stĺpoch osvetlenia ktoré sa nachádzajú v zóne Námestia SNP, plánujeme osadiť vlajkoslávy -obojstranné bannery- náhľad nižšie v prílohe -používajú ich európske metropoly ako identifikáciu sa s významnými podujatiami, plánujeme priestorové značenie pamiatok v meste a okolí).

Komunikace s veřejností:
Pri realizácii projektu “Vrátenie života do historického centra mesta“ samospráva presadzuje hlavne participatívne prístupy a zapájanie komunít do procesov, čo dáva záruku trvalej udržateľnosti.
Či už pri riešení zatraktívnenia historického centra mesta alebo pri plánovaní a navrhovaní riešení pre rozvoj nemotorovej dopravy, Mesto Banská Bystrica považuje za potrebné spolupracovať s obyvateľmi a relevantnými partnermi, čo prináša do spolupráce inovatívne postupy pri tvorbe návrhov a možnosť výsledky spolupráce posunúť na ďalšiu úroveň v dosiahnutí cieľa. Na druhej strane zamestnanci mesta prinášajú aktuálne informácie o plánovaných aktivitách a disponujú množstvom potrebných podkladov, ktoré sú pre túto prácu nevyhnutné. Taktiež na základe ráznejších a hlasnejších požiadaviek obyvateľov na ich riešenie si tieto osvojujú volení poslanci mestského zastupiteľstva a vedenie mesta, a tak sa ľahšie presadzuje ich financovanie z mestského rozpočtu.
Takáto spolupráca prináša kvalitné a efektívne výsledky, ktoré sú pri plánovaní rozvojových aktivít ( najmä líniových stavieb) viditeľné hlavne z časového a majetkového hľadiska. Je obrovskou výhodou už pri plánovaní opatrení alebo príprave cyklochodníka poznať aspoň orientačne vlastníctvo nehnuteľností a ich postoj k plánovaným opatreniam, nakoľko napr. práve pozemkové vysporiadanie je najväčším problémom pri samotnej realizácii. Pri jednaniach s vlastníkmi je efektivita spolupráce iniciatívy a mesta v tom, že niektorí vlastníci pozitívnejšie reagujú na aktivity iniciatívy a naopak, zasa iní vlastníci uprednostňujú jednanie so zástupcami mesta.
Podkladom pre návrh základnej kostry GNDBB boli výsledky ankety a analýzy cyklistického prieskumu uskutočneného v Banskej Bystrici. Tie poukázali na fakt, že ak chceme, aby obyvatelia začali aktívne využívať bicykel a aby sa tak stalo v masovom meradle, musíme v meste vytvoriť plošnú sieť cyklistických trás, ktorá musí spĺňať požiadavku na bezpečnosť. V rámci riešenia mestských cyklistických trás bol vypracovaný aj návrh opatrení, ktoré je potrebné uskutočniť na jednotlivých úsekoch navrhovaných trás, aby sme dosiahli podmienky vhodné pre pohyb cyklistov. Dokument svojim obsahom, rozsahom, ale aj spôsobom jeho prípravy s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, je tak unikátom na Slovensku, čím vytvára veľké predpoklady pre progresívny rozvoj nemotorovej dopravy v meste a môže tiež poslúžiť ako modelový príklad aj ostatným obciam na Slovensku.
Zároveň v čase prípravy GNDBB mesto v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom začalo pripravovať záväzný dokument na zjednotenie podmienok pre zriaďovanie a prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme, ktorý vymedzujú rešpektovanie verejného záujmu, spoločenských, estetických a kultúrno-historických podmienok, určuje záväznú čiaru na osadzovanie sezónnych sedení, šírkové pomery rozdelenia komunikácie na jednotlivé účely, farebnosť, typ a umiestnenie mobiliáru. Ako reakcia na požiadavku mesta dodržiavať zásady sa začal aktivizovať Cech hostinských, ktorý zastrešuje 15 prevádzok v centre mesta, z ktorých minimálne 2/3 prevádzkujú aj letné terasy, ako aj Banskobystrický geomontánny park a Banskobystrický okrášľovací a ochranný spolok, ktorí vyvolali dialóg o zlepšení podmienok na podnikanie v centre mesta a prezentáciu historického, duchovného a umeleckého dedičstva v meste. Medzi zástupcami Mesta a aktivistami prebehlo množstvo rokovaní, výsledkom ktorých bolo schválenie v MsZ záväzného dokumentu Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme vrátane grafickej prílohy. Mesto s vlastníkmi nehnuteľností na Námestí SNP podpísali Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica a vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Taktiež bola dohodnutá a zrealizovaná obnova povrchu komunikácie pešej zóny v historickom centre mesta vrátane farebného povrchu koridoru obslužnej komunikácie pre motorové vozidlá v pešej zóne.
Súčasťou oživenia bola aj oprava mestskej Hodinovej veže, do ktorej bol uzatvorený vstup pre návštevníkov z dôvodu havarijného stavu Hodinovej veže. Mestu sa podarilo zrealizovať komplexnú opravu veže vrátane fasády, ochodze aj jej vonkajšieho osvetlenia.
O všetkých krokoch samosprávy boli obyvatelia a návštevníci mesta informovaní hlavne prostredníctvom Radničných novín, ktoré vydáva mesto a distribuuje do poštových schránok všetkých obyvateľov mesta. Zároveň sa robila, a ešte aj robí, motivujúca a vysvetľujúca kampaň prostredníctvom regionálnej tlače a celoštátnych médií.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Väčšina navrhovaných opatrení je limitovaná viacerými faktormi. Okrem rozvíjania aktivít a spolupráce na personálnej úrovni a snahy o trvalú udržateľnosť, presahujúcu jedno funkčné volebné obdobie, sa najmä v poslednom období ako kľúčový faktor javí finančná náročnosť. Výber jednotlivých opatrení je preto okrem iného podmienený aj výškou rozpočtu mesta určeného na ich realizáciu v budúcich rokoch. Finančné toky by mali byť nasmerované tak, aby centrálne Námestie SNP so svojou neopakovateľnou atmosférou bolo aj naďalej pýchou mesta Banská Bystrica. Množstvo opatrení, vzhľadom na možnosti mestského rozpočtu, je naviazané na získanie mimorozpočtových zdrojov na ich realizáciu. Taktiež samotná príprava projektov je finančne náročná, keďže pri investičných projektoch zahŕňa finančné vysporiadanie vlastníckych vzťahov a spracovanie projektových dokumentácií.

Ďalšie faktory, ktoré sťažovali prípravu a realizáciu opatrení:
- Obava, že povolením vjazdu cyklistov do pešej zóny sa vážnym spôsobom naruší bezpečnosť chodcov – bola požiadavka na obmedzenie voľného pohybu cyklistov v pešej zóne a na vymedzenie koridoru pre cyklistov a povolenie max. rýchlosti cyklistov 5 km/hod.
- odpor voči jednotným zásadám na prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení – letných terás kvôli finančnej náročnosti, unifikácii vzhľadu terás a mobiliáru a prísnejších podmienok pre prevádzkovanie letných terás ( vzdialenosť od fasády budovy, napojenie na infraštruktúru atď.

Zároveň opatrenia na podporu cyklistickej dopravy musia byť vždy sprevádzané s väzbou na organizáciu dopravy v širšom území, pretože práve tieto zmeny môžu výrazným spôsobom zjednodušiť výsledné technické riešenie. Aby bola zaistená plošná dostupnosť územia, GNDBB navrhuje na mnohých miestach zachovať spoločnú prevádzku motorovej a cyklistickej dopravy. Jedná sa však väčšinou o obslužné komunikácie s malým podielom motorovej dopravy. Umožnenie vjazdu cyklistov do pešej zóny tak súvisí nielen so sprístupnením historického centra mesta , ale aj s podporou nemotorovej dopravy ako celku. Ak je značná časť systému postavená na spoločných cestičkách pre chodcov a cyklistov, je povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny len logickým vyústením tejto integrácie.
S tým súvisí požiadavka na väčšiu vzájomnú ohľaduplnosť a tolerantnosť.
Preto je nevyhnutné, aby bolo toto organizačné opatrenie spojené s masívnou mediálnou kampaňou.

Odkazy a přílohy:
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/253545-mesto-banska-bystrica-predstavilo-navrhy-ako-zatraktivnit-namestie-snp/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/pomozu-navrhy-mesta-zatraktivnit-len-namestie-snp/
http://www.bystricoviny.sk/uncategorized/memorandum-o-spolupraci-mesta-a-majitelov-domov-na-namesti-snp/
http://bystrica.dnes24.sk/bystricke-namestie-bude-mat-cez-leto-iny-vzhlad-aha-ako-budu-po-novom-vyzerat-terasy-170560
http://www.bystricoviny.sk/spravy/letne-terasy-v-centre-mesta-dostanu-novu-tvar/
http://bbonline.sk/do-prace-na-bicykli-jazdilo-v-banskej-bystrici-34-timov/
http://www.bystricoviny.sk/spravy/anketa-patria-cyklisti-do-pesej-zony-v-centre-mesta/
http://www.bystricoviny.sk/tema-tyzdna/ak-chcete-dostat-pokutu-vojdite-do-jednosmerky-pre-cyklistov-za-europou/
http://www.pnky.sk/aktuality/narodny-cyklokoordinator-loboval-za-cyklistov-v-centre/

Dopady opatření:
Súčasný existujúci stav v deľbe prepravnej práce v meste:
Osobná automobilová doprava: 65%
MHD: 28%
Cyklodoprava: 1%
Pešia: 8%

Chce Mesto Banská Bystrica pomocou opatrení navrhnutých v GNDBB v podstatnej miere zmeniť v prospech cyklistov, peších a MHD. V súčasnej dobe je mesto Banská Bystrica len v štádiu príprav projektových dokumentácií pre budovanie cyklotrás v meste, ktoré plánuje realizovať pomocou finančných zdrojov z Európskej únie. Avšak vzhľadom k potrebe vysporiadať vlastnícke vztahy k pozemkom v ich trasovaní, je príprava realizácie cyklotrás behom na dlhé trate.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.