Přidejte se k nám

Máte zájem o kvalitní řešení v oblasti dopravy a udržitelné městské dopravy? Kontaktuje nás!

Email pro komunikaci: civinet@cdv.cz

Rádi zodpovíme Vaše dotazy a v případě zájmu o řádné či přidružené členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika Vám zašleme formuláře dokumentů potřebných pro vstup do spolku. Jedná se o:

  • vyplněnou přihlášku,
  • deklaraci zájmu stát se členem CIVINET a potvrzující zájem žadatele o:
    • podporu rozvoje a implementaci politik udržitelné městské dopravy, integrovaného plánování a inovativních dopravních opatření, technologií a infrastruktury;
    • podporu cílů a přístupu Iniciativy CIVITAS;
    • výměnu zkušeností pomocí aktivní účasti na aktivitách organizovaných CIVINETem.
  • další doklady prokazující rozhodnutí příslušného orgánu žadatele stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství).

Vyplněné dokumenty je třeba zaslat poštou na adresu sídla sekretariátu spolku a současně i na elektronickou adresu civinet@cdv.cz.

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky řídicí radou CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., na jejím nejbližším jednání.

Členem CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., může být právnická osoba (např. obec, sdružení obcí, asociace obcí, kraje, spolek, ústav, výzkumná instituce). Řádné členství s právem hlasování mohou získat české a slovenské místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS. Přidružené členství je otevřeno asociacím měst, výzkumným centrům, univerzitám a dalším organizacím, jejichž předmět činnosti je v souladu s posláním sítě CIVINET.

Přidejte se k nám