Vizionářské fórum Plánu udržitelné mobility Olomouc

Zadavatel: Odbor koncepcí a rozvoje Magistrátu města Olomouc
Partneři: Statutární město Olomouc
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Bajgart
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Kontakt: michal.bajgart@cdv.cz

Termín realizace:
Červen 2017

Popis a cíle opatření:
Vizionářské fórum se konalo v rámci realizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc. Aktivity s veřejností byly realizovány v průběhu 3 dnů v prostorách Pevnosti poznání, které je interaktivním muzeem ve správě Univerzity Palackého. Jednotlivé workshopy s odbornou i širokou veřejnosti měli za cíl získat podněty ze strany veřejnosti, které lze využít jako jeden z podkladů pro sestavení vize mobility pro rok 2030.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Aktivita s veřejností v rámci realizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO).

Financování:
Z prostředků projektu a financí města (náklady na pronájem prostor), cca 10 000 Kč.

Popis realizace opatření:
Prvním workshopem bylo setkání s odbornou veřejností, kde byly promítnuty závěry a hlavní zjištění z analytické části Plánu udržitelné městské mobility. Navázala série otázek a diskuze nad mapou města. V závěru setkání byly shrnuty podněty z jednotlivých kulatých stolů.
Následné dva dny se konalo setkání a workshopy se širokou veřejností. V odpoledních hodinách prvního dne zahájilo sérii workshopů předání cen žákům a studentům Olomouckých základních škol, které věnovalo město Olomouc a městské příspěvkové nadace. V prostorách velkého sálu bylo pro veřejnost připraveno několik stanovišť – komentovaná prohlídka výstupů analytické části PUMMO, která prezentovala současný stav dopravy města. V sousedství se nacházelo stanoviště s velkoformátovou mapou pro zaznamenávání podnětů a flipchart pro umístění vzkazů ze strany veřejnosti (např. jakou dopravu chci mít v roce 2030 v Olomouci). Další dvě stanoviště – kulaté stoly – představovali současné a inspirativní dopravní prostředky a současné a inspirativní veřejná prostranství. Veřejnost měla volbu zvolit si z každého tématu vybrané fotografie, o kterých se dále u kulatého stolu s ostatními diskutovalo. Zaznamenávány zde byly především hodnoty, které jsou pro obyvatele města významné a které chtějí zachovat a dále rozvíjet. Dalšími podněty zaznamenávali inspiraci, kterou by chtěli obyvatelé do města přenést.

Komunikace s veřejností:
Prostřednictvím webových stránek města a webových stránek Plánu udržitelné mobility Olomouc, kampaní na sociální síti Facebook, vývěs plakátů ve vozidlech MHD, oslovením partnerů proejktu, zasláním pozvánek na KMČ, spolupráce s UPOL a Pevností Poznání

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Velký významem je umístění aktivity do prostor, které nejsou primárně v prostorách např. magistrátu města, zvolení vhodného času pro konání akce a zajištění případného doprovodného programu pro rodiče dětí.

Dopady opatření:
Získané podněty od veřejnosti byly součástí podkladů pro sestavení jednotné vize mobility města Olomouc pro rok 2030.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.