Rozšíření zón placeného stání na území hl. m. Prahy

Investor:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoba:
Miroslav Čadský,
specialista rozvoje a organizace dopravy,
Kontakt: miroslav.cadsky@praha.eu, 236 004 335

Termín realizace opatření:
2016 – 2021

Popis a cíle opatření:
Cílem byla ochrana rezidentů před nežádoucím dlouhodobým odstavováním vozidel návštěvníků. Dále pak zklidnění dopravy v širším centru města a dále pak podle linek kapacitní městské dopravy.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Prvotním dokumentem byla Koncepce rozvoje zón placeného stání na území hl. m. Prahy schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 125 ze dne 28. 1. 2014. Na tento dokument navazují Zásady pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2472 ze dne 9. 9. 2014.
Dílčími dokumenty k zavedení zón placeného stání na území jednotlivých městských částí jsou analýzy dopravy v klidu, které si tyto městské části nechávají zpracovat. Ty jsou pak podkladem pro zpracování projektů organizace dopravy v rámci zón placeného stání.
Dokumenty sloužícími k vlastní realizaci jsou nařízení hl. m. Prahy, kterým jsou zóny placeného stání vymezeny (č.7/2016) a ceníky (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 244 ze dne 9. 2. 2016).

Financování:
Analýzy dopravy v klidu si financují městské části. Zřízení zón placeného stání financuje hl. m. Prahy. Zóny placeného stání jsou tzv. samofinacovatelné, tzn., že výnos z jejich provozu pokrývá veškeré náklady na jejich zavedení a nevyžaduje další finanční zdroje.

Popis realizace opatření:
Rozšíření zón placeného stání bude zaváděno v jednotlivých etapách podle požadavků a zpracovaných analýz od jednotlivých městských částí. Předpokládaný cílový stav byl odhadován podle v minulosti zpracovávaných podkladů městskými částmi, nicméně ten se může podle aktuálních požadavků měnit.

V průběhu srpna 2016 budou zavedeny zóny placeného stání na částech území městských částí Praha 5, Praha 6 a Praha 8. 1. 9. 2016 dojde k rozšíření zóny placeného stání na celé území Městské části Praha 3. V dalších etapách budou zavedeny zóny placeného stání na částech území městských částí Praha 4, Praha 9 a Praha 22 (v blízkosti železniční stanice).

Komunikace s veřejností:
Na jednotlivých městských částech probíhaly besedy s občany a městské části tuto problematiku představily i ve svých periodikách. Hl. m. Praha prezentovalo danou problematiku v rámci Evropského týdne mobility, přednáškou na konferenci České parkovací asociace a v denním tisku. Poslední podrobná informace pro občany včetně mapky byla uvedena na dvoustraně periodika Deník.
Byly zřízeny webové stránky www.parkujvklidu.cz, kde všichni naleznou základní informace.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Novinkou v rámci rozšíření zón placeného stání je prokazování oprávnění parkovat prostřednictvím SPZ/RZ. Kontrola pak bude probíhat mobilními skenovacími zařízeními umístěnými na vozidlech. Vyloučí se tak lidský faktor při kontrole a současně bude zajištěn větší rozsah zkontrolovaných vozidel.
V rámci přípravy muselo hl. m. Praha odložit termín zprovoznění 1. etapy rozšíření vzhledem k neustálým změnám ze strany městských částí, kdy nebylo možné stanovit dodavateli jednoznačný rozsah etapy. Odklad musel být do doby schválení příslušného nařízení, které rozsah etapy právně zakotvilo.

Odkazy a přílohy:
www.parkujvklidu.cz

Dopady opatření:
Dopady uvedeného opatření se ukáží až po jeho zprovoznění. Na již existujících zónách placeného stání se ukázalo jako velký přínos uvolnění komunikací pro parkování rezidentů a tím došlo ke snížení jízd za účelem hledání volného místa na zaparkování.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.