Přestupní terminál Třebíč

Investor: Město Třebíč

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Petr Ondráček, referent odboru rozvoje a územního plánování
Kontakt: e-mail: p.ondracek@trebic.cz, tel. 568 896 215

Termín realizace opatření: 04/14 – 05/15

Popis a cíle opatření:
Přestupní terminál bezprostředně navazující na vlakové nádraží zajišťuje přestup na linky meziměstské autobusové dopravy i na linky městské hromadné dopravy. Prostřednictvím 9 nových autobusových zastávek umožňuje napojení vlakových spojů na 31 stěžejních linek meziměstské dopravy a 3 linek MAD. Dále terminál zajišťuje celkem 52 parkovacích míst typu park&ride, 5 míst pro kiss&ride, 13 míst pro bike&ride a dalších 55 parkovacích míst, která umožní, aby terminál nabídl komplexní možnosti přestupu v rámci systému nejen hromadné, ale i individuální dopravy. Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti města Třebíč ve vazbě na širší okolí.
Přínosem projektu je zajištění přímého bezbariérového přestupu mezi vlakovou a linkovou autobusovou dopravou, zlepšení dostupnosti environmentálně šetrné veřejné dopravy a značné zlepšení komfortu cestování. V souvislosti se zvýšením kvality veřejné dopravy je očekáváno zvýšení zájmu obyvatel regionu, kteří dosud využívali především individuální automobilovou dopravu a rovněž zajištění kvalitní dopravní obslužnosti okrajových částí regionu, jež přispěje ke zvýšení jejich atraktivity.
Železniční nádraží v Třebíči je položeno na jižním pomyslném okraji širšího centra města a je významným dopravním uzlem v regionu. Železniční a návaznou linkovou autobusovou dopravu využívají denně tisíce osob dojíždějících nebo vyjíždějících za prací, na úřady, do škol a v neposlední řadě také turisté a návštěvníci města a jeho památek zapsaných v seznamu UNESCO. Dopravní terminál všem významně zkrátí čas věnovaný cestování a zjednoduší přestupy mezi vlakovou a linkovou autobusovou dopravou, jejichž návaznost a provázanost hraje klíčovou roli v dostupnosti dalších měst v regionu.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Před výstavbou byl proveden průzkum názorů občanů města Třebíč a byly získány údaje o počtu cestujících železniční, regionální a dálkovou dopravou. Následně byla zpracována studie stavby a dokumentace k územnímu řízení.
Projekt je součástí Strategického plánu rozvoje města Třebíče a je zařazen v prioritní ose A „Kvalita života“, opatření A.1 Technická s dopravní infrastruktura, podopatření A.1.4 Ekologicky šetrná doprava

Financování:
Rozpočet na přípravu a realizaci stavby činil 78.668 mil. Kč.
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy - terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy P+R. Číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/31.01366. Celková výše dotace činila cca 46,456 mil. Kč.

Popis realizace opatření:
Sestavení projektového týmu proběhlo již v roce 2010, kdy byla zahájena jednání s klíčovými partnery projektu – Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty, kteří následně podepsali s městem partnerskou smlouvu. Projekt byl následně v roce 2012 projekčně zpracován do úrovně Koordinační situace, která byla podkladem pro další jednání s dotčenými orgány a sloužila jako podklad pro dokumentaci pro územní a stavební řízení. V návaznosti na zpracovanou dokumentaci byla podána žádost o dotaci z ROP Jihovýchod v rámci prioritní osy 1 – Dostupnost dopravy.
Po rozhodnutí o poskytnutí dotace byla zpracována prováděcí dokumentace a ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel stavby.
Vlastní stavba trvala od 14. dubna 2014 do 29. května 2015, kdy byl přestupní terminál slavnostně otevřen. Veřejnosti byla po dokončení prezentována bezbariérová vlaková nástupiště, historické i moderní dopravní prostředky, mobiliář a nově vzniklá veřejná prostranství. Samotná stavba dopravního terminálu si v průběhu provádění stavebních prací vyžádala řadu dopravních omezení, uzavírek, hledání objízdných tras, náhradních zastávek autobusové dopravy a náhradních parkovacích ploch. Předmětem stavebních prací byly rovněž kolejové úpravy v železniční stanici Třebíč, vybudování nástupiště, vybudování nákladiště u jižní koleje a s tím související likvidace stávajícího nákladového prostoru, odstranění budov bývalého skladu při Nádražní ulici a demolice opěrné zdi v Eliščině ulici. Takto rozsáhlý projekt by nebylo možné realizovat bez podpory, s pochopením a ohleduplností občanů, za což i jim patří poděkování.

Komunikace s veřejností:
Projekt byl v průběhu stavby a je i po dokončení aktivně prezentován na internetových stránkách města Třebíč i na stránkách partnerů projektu.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Pozitivní je fakt, že vlastní výstavbou dopravního terminálu došlo k regeneraci dříve zanedbaného a málo využívaného území v centru města a na jeho místě vznikl moderní a komfortní veřejný prostor. Náročnost stavby spočívala především v jejím umístění ve stávající zástavbě. Stavební činnost znamenala i zásah do dopravního režimu města a vyžádala si hledání řady dočasných řešení po dobu stavby. Neméně důležitá byla i komunikace se všemi zúčastněnými partnery a veřejností.

Odkazy a přílohy
http://podlupou.trebic.cz/2015/prestupni-terminal-trebic/
http://www.pttrebic.cz/
http://ickotrebic.cz/cowork/
https://www.youtube.com/watch?v=UoL_wP22bzU&nohtml5=False

Dopady opatření:
Hlavním dopadem opatření je odstranění dlouhé docházkové vzdálenosti mezi stávajícím autobusovým a vlakovým nádražím, které jsou vůči sobě situovány ve velmi svažitém terénu. Mimo jiné lze po realizaci projektu očekávat dynamický rozvoj okolí vlakového nádraží, které má velký potenciál stát se živým a moderním městským prostorem, který přitáhne řadu komerčních aktivit a tímto se zvýší i společenská hodnota území. Vybavenost prostoru značně přispívá k ochotě obyvatel trávit zde volný čas, uskutečňovat cesty za nákupy a službami a dále posilovat funkci místa. Přestupní terminál se už nyní stává reprezentativní vstupní branou města Třebíč a veřejná doprava vítanou alternativou, která je stárnoucí populací stále více vyhledávána. Environmentálně udržitelná veřejná doprava rovněž pozitivně přispívá k formování sociálních vztahů, učí nás ohleduplnosti a toleranci, přináší pohyb pěších do města a je to právě pohyb lidí, jejich setkávání, jež vdechuje městu život.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.