Příklad z praxe z projektu CIVITAS Handshake: přestavba okružní třídy v Bruggách

Přestože belgické Bruggy jsou historickým městem s úzkými křivolakými uličkami, které se organicky staly zónou s rychlostí 30 km/hod, mimo centrum je infrastruktura stejně jako ve většině dalších měst orientována na automobily. V 60. letech 20. století byla v místech bývalých vnějších hradeb města, které sousedí s jádrovou částí města, zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO, vybudována rozsáhlá betonová plocha v podobě okružní silnice R30.

Městský okruh, známý jako Komvest, měl původně čtyřproudové provedení (dva pruhy v každém směru) a na počátku 21. století byl jeden pruh v každém směru vyhrazen pouze pro autobusy. Přestože se jedná o krok podporující udržitelnou mobilitu, na druhou stranu vytvořilo toto opatření úzké místo a bariéru pro cyklisty a chodce. Při vývoji "městské cyklostezky" FR30 v rámci projektu CIVITAS Handshake byla tato bariéra rozpoznána a byl vypracován plán na překonání tohoto úzkého místa.

Bruggy - městský okruh

Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky tohoto plánu:

Krok 1: Výzkum na základě designu – využití logiky místa

Prvním krokem bylo vypracování dvou scénářů zaměřených na křižovatku ulic Komvest a Walweinstraat:

  • 1. scénář: radikální nárůst přilehlého zeleného pásu a zúžení čtyřproudé silnice na tříproudou (dva pruhy v jednom směru, jeden pruh v druhém směru)
  • 2. scénář: bez zeleného pásu, zaměření se na nemožnost chodců a cyklistů snadno přejít okružní silnici a přeměna nejbližší křižovatky na dvouproudé provedení v jednom směru a jednoproudé ve druhém.

Následovalo kvalitativní hodnocení, kombinující jak dopravní, tak urbanistická kritéria kvality, na základě kterého bylo zjištěno, že i když první scénář získal ve většině kritérií vysoké hodnocení, byl by negativně ovlivněn tok automobilů i autobusů. Byl tedy vybrán druhý scénář (na obrázcích níže je zachycen současný návrh (vlevo) a návrh druhého scénáře (vpravo)). Kvalitativní hodnocení odhalilo také některé možnosti optimalizace návrhu.

Bruggy - městský okruh, plánek

Krok 2: Výzkum na základě participace – využití místních odborných znalostí

Další krok plánu vyžadoval participativní proces a shromáždění veřejného mínění a odborných znalostí. Vzhledem k pandemii COVID-19 byla pro zapojení využita mailingová kampaň, doplněná o sérii videí na YouTube, v nichž starosta, radní pro veřejnou doménu a odborník z městského odboru mobility, vysvětlovali navrhované změny. Tímto způsobem bylo shromážděno 57 odpovědí, které odbor mobility vyhodnotil a následně byly projednány jak interně s městem a policií, tak externě s Vlámskou silniční agenturou a De Lijn, úřadem pro veřejnou dopravu. Na základě jejich reakcí, podnětů a následných diskuzí byla koncepce doladěna a poté předložena městské radě.

Rada navrhovanou koncepci schválila, ale kvůli obavám z dopadů na tok automobilového provozu požadovala další krok v podobě vytvoření zkušebního scénáře, který by umožnil provést hodnocení ex-ante (současná situace) a ex-post (zkušební scénář).

Krok 3: Výzkum na základě demonstrativního příkladu

Po několik dní v květnu 2021 byl za podpory místní policie realizován zkušební scénář a skrze instalaci mobilních kuželů v kombinaci se značkami byl demonstrováno možný budoucí stav a navrhované zúžení jízdních pruhů.

Vyhodnocení ukázalo, že tok provozu nebyl ovlivněn a že snížením dopravy směrem ven do jednoho jízdního pruhu vede ke zpřehlednění míst pro přecházení - oblastí projíždělo ve stejnou dobu méně aut. V původním stavu docházelo k pravidelnému hromadění vozidel vyjíždějících z města, která často blokovala jízdní pruhy a místa pro přecházení, nyní došlo k optimalizaci plynulosti a k bezpečnější interakci mezi vozidly a chodci a cyklisty. Ti tak místo dvou jízdních pruhů museli přecházet pouze jeden a díky méně hektické dopravě se mohli cítit jistěji.

Pozitivně byl hodnocen také parametr intenzity dopravy v přilehlých obytných ulicích, protože nebyl zjištěn žádný náznak toho, že by se dopravní proudy přesunuly a ohrozily jejich obyvatelnost.

Závěrem testování bylo, že na velikosti infrastruktury záleží a že méně betonu umožňuje větší bezpečnost na silnici, snadnější pohyb chodců a cyklistů a přidání zelené plochy. Návrh byl tedy schválen městskou radou i zemskou komisí pro bezpečnost silničního provozu (rozhodovací orgán Vlámské silniční agentury, AWV) schválen.

Bruggy - městský okruh, tři pruhy

Aktivity tímto nekončí…

Současně byly schváleny další tři aktivity:

  • Zaprvé, z jedné z nedalekých ulic by se měla stát cyklistická ulice (opatření v souladu s vizí FR30 rozvíjet silnější cyklistickou síť v celém městě).
  • Zadruhé, do Komvestu se přesune příjezd do továrny z nedaleké ulice, čímž se z obytné zóny odstraní 18 nákladních aut denně a zvýší se bezpečnost silničního provozu i její obyvatelnost.
  • Zatřetí, do plánu veřejné dopravy přibydou další dvě plně přístupné autobusové zastávky, které usnadní přestup z městských autobusových linek (vedoucích podél Komvestu) na vnitro-regionální autobusové linky.

Postup plánování přestavby okruhu v Bruggách lze považovat za dobrý příklad plánování kladoucího na první místo obyvatele, a to jak z hlediska jejich bezpečnosti, tak z hlediska jejich názorů. Přestavba silnice Komvest by měla být dokončena v roce 2023 nebo 2024.

Bruggy - mapa mobility

Zdroj informací a vizuálních materiálů: Redesigning Bruges’ Komvest: yes, size does matter | CIVITAS Handshake (handshakecycling.eu)

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.