Konference Urban Mobility Days 2023: Formování budoucnosti městské mobility

Konference Evropské komise, organizovaná Generálním ředitelství pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) ve spolupráci se španělskou vládou v rámci předsednictvím Španělska Radě EU, se letos konala ve dnech 4.–6. října v Seville. Tato událost sloužila jako fórum pro diskuse, výměnu nápadů a inovací, které mají potenciál definovat budoucnost městské dopravy. Dny městské mobility (Urban Mobility Days) jsou celosvětovou platformou, která přilákala více než 800 účastníků z řad odborníků, vládních činitelů, zástupců evropských institucí, měst, regionů a inovátorů v oblasti dopravy z celé Evropy i mimo ni. Zúčastnili se jí také zástupci sekretariátu CIVINET Česká a Slovenská republika a dalších sítí CIVINET i komunity CIVITAS.

Zástupci sekretariátů evropských sítí CIVINET, včetně těch nových, se setkaly již den před zahájením konference, aby společně diskutovali budoucí spolupráci a průběh podpory sítí CIVINET v rámci nové koordinační a podpůrné akce CIVITAS MUSE. Na Urban Mobility Days 2023 byla zastoupena prakticky celá komunita CIVITAS, od zástupců, projektů, po národní sítě, členská města CIVITAS, akademiky nebo nevládní organizace. Iniciativa CIVITAS se představila v rámci sekce "Meet the CIVITAS Community" a také na zasedání AGORA, kde byla během přestávek na kávu představena řešení připravená pro trh, která byla vyvinuta v rámci projektů CIVITAS.

Hostující město Sevilla posloužilo jako výborný příklad toho, jak může městská cyklistika vzkvétat i za náročných klimatických podmínek, pokud je podpořena kvalitní infrastrukturou. Město během pouhých dvou let vybudovalo tzv. základní síť cyklistických stezek v délce 80 km, která pokrývá většinu města. Následně dobudovalo dalších 40 km, takže za pouhé čtyři roky bylo dokončeno celkem 120 km cyklistické infrastruktury, což znamenalo vzrůst podílu cyklistické dopravy od roku 2007 do roku 2011 z přibližně 0,5 % na 6 %. Urban Mobility Days tak významně zdůraznily, že podpora cyklistiky na evropské úrovni roste – 4. října přijala Evropská komise v Seville návrh evropské Deklarace o cyklistice, který usiluje o plné využití potenciálu cyklistiky v EU. Deklarace uznává cyklistiku jako udržitelnou, inkluzivní, dostupnou a zdravou formu dopravy s vysokou přidanou hodnotou pro společnost a rozvoj hospodářství EU a stanovuje zásady pro podporu cyklistické dopravy, kterými se budou řídit budoucí opatření, politiky a iniciativy v EU. Jasné závazky, týkající se bezpečné a souvislé cyklistické infrastruktury, lepšího propojení s veřejnou dopravou, bezpečného parkování, zavádění nabíjecích míst pro elektrokola, podpory sběru dat a cyklistického průmyslu, jsou klíčové pro rozvoj cyklistiky jako běžného dopravního prostředku. Přijetí Evropské deklarace o cyklistice představuje důležitý milník v podpoře udržitelné a inkluzivní dopravy v rámci EU.

Jelikož letošní rok je Evropským rokem dovedností, ústředním tématem konference bylydopravní dovednosti. V plenárním zasedání k tématu trhu práce v oblasti dopravy, byla řešena otázka toho, jak se změny, které se odehrávají v dopravě(autonomizace, digitalizace nebo rostoucí důraz na sociální aspekty), promítnou do trhu práce dopravního sektoru téma. Zaznělo, že se udává, že tyto změny budou mít dopad na téměř 3 mil. pracovních míst. Řečníci se v průběhu konference věnovali také dalším otázkám týkajícím se městské mobility – od diskusí o společném evropském datovém prostoru pro mobilitu, přes umožnění spravedlivého přechodu až po způsoby integrace řešení sdílené mobility do ekosystému městské mobility a pokryli tak širokou a bohatou škálu aktuálních témat v oblasti udržitelné mobility.

Urban Mobility Days 2023 v Seville byly významnou událostí, která nejenom spojila odborníky a inovátory, ale také ukázala rostoucí důležitost cyklistiky a dovedností při formování budoucnosti městské mobility v Evropě. V případě, že jste se konference nemohli zúčastnit a chcete se podívat na záznam sekcí nebo fotografie, naleznete je na portále ELTIS: https://www.eltis.org/in-brief/news/re-live-urban-mobility-days-2023.O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.