Jak se na výzvy podívat z jiného úhlu a zefektivnit brainstorming nad řešeními? Inspirace z workshopu "Between Smart & Green"

Dne 20. června 2023 se zástupci měst, dopravních organizací a dalších zainteresovaných subjektů setkaly v německém Stuttgartu na doprovodné akci konference Urban Future – "Between Smart & Green", kterou pořádaly BABLE Smart Cities, Město Breda a jejich projekt GreenQuays.

Po úvodním představení výzev, kterým na cestě k větší udržitelnosti čelí Stuttgart a nizozemské město Breda, se dopolední část zaměřila na prezentaci a kulatý stůl týkající se projektu GreenQuays, jehož cílem je vyvíjet a testovat "zelené" technologie speciálně navržené tak, aby podporovaly rozvoj vertikálního ekosystému na nábřeží Nieuwe Mark v Bredě. Následovala sekce workshopu formátu „World Café“, kde účastníci diskutovali témata jako „dopad financování EU a inovativních partnerství na vývoj projektů“, „aktivní zapojení občanů“ nebo „přístup k financování EU“.

Pro podnícení další aktivity a diskuze všech zúčastněných vystoupili po tomto bloku hlavní řečníci, kterými byli:

  • Fabienne Hoelzel, profesorka Státní akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, zakladatelka a ředitelka Fabulous Urban,
  • Bas Boorsma, bývalý CDO Rotterdamu a nyní zakladatel společnosti Urban Innovators Inc.,
  • Jan Kohlmeyer, vedoucí oddělení ochrany klimatu na Městském úřadě Stuttgart a Sophie Moková, ředitelka oddělení řešení založených na přírodě a adaptaci na klimatické změny z Klimatického inovačního fondu ve Stuttgartu.

Na základě usnesení Rady města Stuttgartu o dosažení klimatické neutrality do roku 2035 byl vypracován plán sestávající ze 13 ústředních opatření, který zdůrazňuje potřebu všech relevantních technologií a jejich rovnocenné implementace. Stuttgartský fond pro inovace v oblasti klimatu je největším městským fondem pro inovace v oblasti klimatu v Evropě a s rozpočtem 13 mil. eur, vybírá projekty prostřednictvím Stuttgartské rady pro inovace v oblasti klimatu. Kromě toho, Ochrana přírody přispívá dalšími 3 miliony eur na inovativní projekty založené na řešeních podporujících ochranu přírody.

Po poledním networkingu hledali účastníci řešení výzvy prostřednictvím tzv. „solution rooms“ (tj. "místností řešení"), které hostili tři zástupci měst, kteří s sebou přinesli klíčové výzvy k diskusi. Poté, co město představilo výzvu, kterou s sebou přineslo, partneři prezentovali své pohledy a účastníci se vyjadřovali k výzvě a aktivně se snažili nalézt řešení a dospět ke konkrétním výsledkům. Kromě města Breda a projektu GreenQuays, byla řešena dvě německá města a jejich problémy v otázce dosažení klimatické neutrality a udržitelné mobility:

1. Mnichov – Výzvou, kterou představil Alexander Lang, vedoucí oddělení Climate Neutral City a Smart City, je zapojení města do iniciativy Evropské komise "100 klimaticky neutrálních a chytrých měst EU". Mnichov jako město má za cíl být klimaticky neutrální do roku 2030 v rámci správy, do roku 2035 v rámci celého města, do roku 2040 v rámci celé spolkové země Bavorsko a do roku 2050 v rámci Německa jako země. Výzva zní: Jak může Mnichov jako město sladit vlastní časové cíle klimatické neutrality (jako je mobilita, zásobování teplem a snížení energetické náročnosti budov) s právními plány a rámcovými podmínkami spolkové vlády a realizovat je v dílčích částech města tak, aby každá z nich byla klimaticky neutrální?

Řešení: Během prvního kola proběhl brainstorming o řídicích strukturách, jako je rozšíření rolí s novými pravomocemi. Byl zdůrazněn význam provádění analýz nákladů a přínosů a potřebu zlepšit a zefektivnit komunikaci se stakeholdery. Na druhém setkání představil Alexander Lang své koncepty financování konkrétních čtvrtí v Mnichově, což vyvolalo živou diskusi o alternativním přístupu k tomuto procesu. Jako možné řešení bylo navrženo úplně obejít koncepční fázi a namísto toho se zaměřit přímo na dosahované výsledky a uzavírat smlouvy se stakeholdery na základě dohodnutého cíle.

2. Fürstenfeldbruck (město ležící 32 km západně od Mnichova) – Dr. Montserrat Miramontes, manažerka dopravy a mobility, představila výzvu města: Jak se může město Fürstenfeldbruck vypořádat s výzvou dlouhých plánovacích a realizačních cyklů a postupně zavádět řešení udržitelné mobility ve městě? Dílčími výzvami jsou omezené finanční a personální zdroje, konflikty ohledně přidělování prostor a zřizování center mobility. Zúčastněnými partnery při hledání řešení výzev byly Anna Leonie Brusius z e-mobil BW GmbH, Nadine Wehking z MAHLE chargeBIG a Marta Margarit z Global Mobility Call.

Řešení: Díky odborným znalostem dvou spolupracujících partnerů se debata na začátku soustředila na téma e-mobility – město získalo cenné poznatky ze zkušeností společnosti MAHLE ve městě Lorch. Nicméně byla také probírána další témata; ukázalo se, že financování a dostatek personálu představují významnou výzvu při implementaci udržitelných dopravních řešení, což vede k odlivu talentů do nedalekého Mnichova. Pro řešení problémů ve Fürstenfeldbrucku byly navrženy tři hlavní přístupy. Prvním z nich je přijetí digitalizace a automatizace procesů s cílem uspořit čas. Druhým přístupem je hledání partnerství s podniky a organizacemi, které by mohly poskytnout podporu. Třetím přístupem je zapojení občanů s cílem porozumět jejich potřebám a přáním ohledně řešení dopravní situace. Kromě toho byl zdůrazněn význam změny chování lidí, protože nadměrný a zbytečný pohyb přispívá k dalším problémům.

Workshop sice nepřinesl zcela promyšlená řešení některých největších problémů, kterým města a obce čelí, ale ukázal, že je důležité při jejich hledání pracovat s lidmi z různých prostředí a perspektiv. Vzájemnou spoluprací a brainstormingem můžeme získat nejenom příklady a poučení z praxe, ale i nový pohled, a tedy i možnosti řešení tím, že společně dokážeme výzvu obrátit a podívat se na ni z jiné strany.

Alena Klímová, CDV (sekretariát CIVINET CZ SK)

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.