Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová

Investor: Město Česká Třebová

Kontaktní osoba:
Ing. Karel Švercl,
vedoucí odboru rozvoje města a investic MěÚ
tel. 465 500 170, 603 246 688
karel.svercl@ceska-trebova.cz

Termín realizace opatření:
12/2008 – 08/2010

Popis a cíle opatření:
Cílem pro návrh řešení bylo skloubit osobní automobilovou dopravu, autobusovou dopravu místní i dálkovou, železniční dopravu (uzlová železniční stanice, osobní vlaky vnitrostátní, IC a EC kategorie, I. a II. větev koridoru), poštovní přepravu a v neposlední řadě i řešení místních komunikací, parkovišť, pěších tras či klidových zón, navazujících na architekturu města.
Vlastní stavební a technologické řešení představuje nové uspořádání místních komunikací (ul. Sadová, ul. Nádražní, ul. Komenského, ul. Slovanská) s kruhovou křižovatkou, z níž je přístup do podzemních garáží. Podzemní garáže velikosti cca 200 x 32 m o čtyřech sekcích disponují celkem 259 parkovacími místy, z toho 13 míst je pro tělesně postižené, a umožňují přímý přístup osob do podchodu k jednotlivým vlakovým nástupištím. Na stavebním objektu podzemních garáží byly vybudovány kompletní konstrukce komunikací, autobusového nádraží, veřejné osvětlení, mobiliář, zeleň či parkoviště pro TAXI.
Nové autobusové nádraží se zastřešením barevně prosklenou ocelovou konstrukcí s informačním systémem, navazujícím na informační systém Českých drah, a.s. představuje výrazný kvalitativní krok v místní i dálkové autobusové dopravě. Objekt je vybaven moderním parkovacím systémem s 2 automatickými pokladnami, eskalátorem a výtahem tak, aby bylo dosaženo odpovídajících standardů vybavenosti pro 21. století.
Neméně důležitým prvkem je kolostav, tj. 26 ks uzamykatelných boxů na kola, který navazuje na dokonalou síť cyklostezek v regionu a doplňuje další druh dopravy tohoto projektu.
Řešený prostor také obsahuje i velmi důležité architektonické ztvárnění povrchu terminálu, zejména pak umístění 2 vodních prvků – vodní kaskády a otáčející se žulovou zeměkoulí na vodní hladině umístěné v žulovém listu. Oba prvky jsou osvětleny prvky s barevnou LED technologií.
Význam dopravního terminálu v České Třebové jako důležitého železničního uzlu dokresluje i nově umístěná abstraktní socha jednoho z předních železničních stavitelů Jana Pernera, jejímž autorem je brněnský umělec Jaromír Gargulák. Od zahájení provozu nového dopravního terminálu bylo současně náměstí přejmenováno na náměstí Jana Pernera.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
- urbanistické studie „Česká Třebová - řešení přednádražního prostoru“
- ověření správnosti navrženého řešení oponentní studií
- inženýrsko-geologického průzkumu lokality pro umístění stavby
- posouzením vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
- projektových dokumentací pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová“ (fa OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto)
- Strategického plánu města Česká Třebová z r. 2002, Dopravní infrastruktura (D), strategický cíl D2: Zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou, leteckou a automobilovou dopravu ve městě.

Financování:
Celkové investiční náklady projektu: 331 mil. Kč včetně DPH
- dotační prostředky ROP: 143,3 mil. Kč
- vlastní zdroje investora: 126 mil. Kč
- daň z přidané hodnoty: 61,7 mil. Kč

Popis realizace opatření:
Vlastní práce na projektu byly zahájeny zpracováním urbanistické studie „Česká Třebová - řešení přednádražního prostoru“, zadanou v 1/2005. Práce na projektové přípravě pokračovaly 7/2005 – 9/2005 provedením inženýrsko-geologického průzkumu lokality pro umístění stavby a v 10.2005 až 1.2006 posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10. 5. 2006.
V průběhu 7/2006 byly upraveny dílčí parametry stavby (změny počtu parkovacích míst, úpravy řešení povrchů - komunikace, chodníky, plochy zeleně apod.), které přispěly ke zvýšení kvality a hodnoty projektu a byla zpracována konečná varianta budoucí stavby. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno v 9.2008, smlouva o dílo byla podepsána dne 29. 10. 2008, předání staveniště se uskutečnilo dne 15. 12. 2008 a vlastní fyzické zahájení stavby bylo dne 9. 2. 2009. Stavba byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo a předání proběhlo dne 13. 8. 2010. Slavnostní otevření se konalo dne 15. 9. 2010 a vlastní provoz terminálu byl zahájen dne 20. 9. 2010.

Komunikace s veřejností:
Průběžné informování veřejnosti o stavu přípravy projektu, zahájení a průběhu realizace projektu na www stránkách města, tiskových konferencích, Českotřebovském zpravodaji, OIK TV, úřední desce, letáky do schránek v okolí místa realizace stavby.

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Při realizaci stavby byly největším problémem geologické podmínky území. Vyskytující se neogenní plastické jíly jsou objemově výrazně nestálé – vysychavé, smrštitelné a bobtnavé. Při jejich vysušení dojde ke smrštění a při jejich opětovném nasycení po ukončení stavebních prací dojde k jejich opětovnému nabobtnání. Nabobtnáním jílů by mohlo dojít k vzedmutí zemin pod základovou deskou a k potrhání základové (i silně armované) desky. Z toho důvodu při zakládání stavby bylo nutno pod podlahu objektu podzemních garáží nahutnit dostatečně mocný kompenzační štěrkopískový polštář, který bude schopen absorbovat objemové změny podložních jílů.
Otevírka přes pět metrů hlubokého výkopu pro podzemní garáže na většině plochy náměstí v prostředí vysoce plastických, objemově nestálých jílů s sebou nesla rizika jak pro přilehlé objekty (budova nádraží ČD, pošty), tak i pro přilehlý svah na severní straně projektovaného objektu.
Z důvodu výskytu podzemní vody v celém prostoru staveniště bylo okolí stavebního objektu v průběhu výstavby odvodněno. Po dokončení výstavby byla zachována původní vlhkosti zemního prostředí. Toto opatření bude sloužit k tomu, aby v dlouhodobém horizontu nedošlo k odvodnění smrštitelných jílů v podzákladí stávajících budov nádraží ČD a pošty. Při význačném odvodnění a následném smrštění těchto jílů nelze vyloučit statické porušení těchto budov.
Vzhledem ke složitosti základových poměrů navrhl zhotovitel stavby změnu založení objektu podzemních garáží, která představovala rychlejší, bezpečnější a tím i ekologičtější zajištění stavební jámy. Jednalo se o změnu (variantní řešení) technologie výstavby podzemních garáží, při kterém odpadlo pažení stavební jámy, neboť vlastní konstrukce z převrtávaných pilot současně zajišťovala pažení stavební jámy, nosné konstrukce obvodových stěn a rovněž omezila průsak vody.

Odkazy a přílohy:
http://www.ceska-trebova.cz/multifunkcni-dopravni-terminal-ceska-trebova/ds-1210
http://www.ceska-trebova.cz/html/vprohlidka/virtualni-prohlidka02.html

Dopady opatření:
Celkovými přínosy projektu jsou úspora času cestujících, spojená se snadným operativním nebo dlouhodobým zaparkováním, úspora za cestovné při použití vlaku/autobusu oproti individuální automobilové dopravě, hodnota aktivně stráveného času ve vlaku oproti času řidiče automobilu, příjem dodavatelů služeb pro provoz terminálu a příjem podnájemců a přínos pro nové zaměstnance v souvislosti s projektem.

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.