Cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech

Investor:
Statutární město České Budějovice

Kontaktní osoba:
Michal Šram, technik, sramm@c-budejovice.cz, tel. 386 801 703

Termín realizace opatření:
vlastní stavba 07/2015-09/2015
květníky 12/2015

Popis a cíle opatření:
Hlavní cíle opatření:
• Umožnění provozu cyklistů do protisměru v jednosměrce
• Zpomalení vjezdu do obytné zóny – práh
• Propojení stezek v parku Na sadech přes cyklopřejezd (SSZ) do nového pruhu v jednosměrce

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného Cyklogenerelu
Dále:

  • Studie - Dipl. Ing. Tomáš Otepka, Lužnice 149; 379 01 Třeboň
  • Návrh dopravního značení na vybraných místech na síti cyklotras v Českých Budějovicích za účelem vedení cyklistické dopravy – řešení vjezdu do „jednosměrek“
  • Projekt - AP2 s. r. o.; Zátkovo nábřeží 7; Č. Budějovice 370 01

Financování:
Akce byla financována z rozpočtu statutárního města České Budějovice
Projektová dokumentace – 29.000,- + 21 000,- = 50 000,- Kč
Realizace – cena z veřejné zakázky malého rozsahu 1 050 797,71 Kč bez DPH; skutečně uhrazená cena 1 019 971,61 Kč bez DPH

Popis realizace opatření:
Bylo realizováno opatření představující první vyhrazený cyklopruh v jednosměrce v protisměru.

Komunikace s veřejností:

  • Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních
  • Dále se různě odpovídalo přes tiskovou mluvčí na dotazy zástupců tisku
  • Před zahájením prací byly do přilehlých objektů rozneseny lístky s písemnou informací o stavbě a kontakty

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první vyhrazený cyklopruh v jednosměrce v protisměru. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Dopady opatření:
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů a chodců, kteří do této doby jezdili v protisměru bez jakékoli prostorové ochrany, jakou je vyhrazený pruh.
Vyhrazený cyklopruh funguje velmi dobře a chválí si ho jak cyklisté, tak chodci i motoristé.