Cyklomost II. – Bratislava

Investor:
Bratislavský samosprávny kraj,
Sabinovská 16, P.O.Box 106,
820 05 Bratislava 25

Kontaktní osoba:
Ing. Arch. Milan Beláček; Kontakt: cyklomost@gmail.com, +421 2 69202562

Termín realizace opatření:
09/2011 - 08/2012

Popis a cíle opatření:
Medzinárodná stavba, veľmi dobre prijatá verejnosťou a odborníkmi, zrealizovaná v chránenom území NATURA 2000, ponad hraničný neregulovaný tok rieky Moravy, na mieste pôvodného barokového mosta, ktorý spájal Schlosshof na rakúskej strane a Devínsku Novú Ves na slovenskej strane až do roku 1945. Z hľadiska projektovej prípravy medzinárodnej stavby v nedoriešenom a nespracovanom území z hľadiska mapového, územnoplánovacieho, environmentálneho, ochrany pamiatok, vodohospodárskeho a dopravného.

Požiadavky na inovatívne, efektívne a harmonické architektonické riešenie, promenáda pre peších a cyklistov vedená v korunách stromov, niveleta nad riekou - dodržanie gabaritu pre plavbu lodí, prísnych rakúskych environmentálnych požiadaviek na návrh stavby a jej výstavbu v chránenom území a na trase pôvodného barokového mosta, extrémne náročná doposiaľ neoverená oceľová konštrukcia z hľadiska konštrukčného a stavebnotechnického riešenia inžinierskej stavby cyklomosta (rozpon hlavného mostného pola 120 m, dynamické posúdenie mosta – návrh na inštaláciu kompenzátorov,….).

Bol finančne podporený zo zdrojov EÚ – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, bolo ťažké vytvoriť medzinárodné partnerské združenie, potrebné pre realizáciu stavby, ktoré postupne vytvorili MČ Bratislava – DNV, BSK Bratislava, Dolné Rakúsko, Hlavné mesto SR Bratislava.

Cyklomost oceľová konštrukcia premosťuje celkom 525 m, z toho 105m tvorí estakáda o 4 poliach na rakúskej strane, nasleduje hlavné premostenie o dĺžke 180 m tvorené zavesenou konštrukciou o 3 poliach, s dvoma dvojicami pylónov vymedzujúcimi najdlhšie, 120 m dlhé pole lávky zavesené na 4 závesoch a podoprené stromovou podporov v úrovni pylónov. Vonkajšie polia hlavného premostenia sú dlhé 30m, staticky spojene nadväzujú na hlavné pole a na vonkajších koncoch sú uložené na spoločnú podporu s estakádou, ktorá má tvar V. Na hlavné premostenie, ktoré prekračuje hraničnú rieku, nadväzuje estakáda o dĺžke 90m+60m+90m celkom 240m o 8 poliach. Celá lávka je v pôdoryse v priamke s uhlom kríženia hlavného koryta Moravy a štátnou hranicou 53,13°. Výškovo os a niveleta oboch estakád je v priamke a v klesajúcom sklone od hlavného poľa, a to 0,052% na rakúskej strane a 0,165% na slovenskej. Hlavné premostenie je symetrické okolo pozdĺžne zvislej a priečne zvislej roviny výškovo prechádza hladko zo sklonu estakády do konvexného oblúka R 376350/niveleta/, ktorý je prevedený do konkávneho oblúka hlavného poľa R 376350/niveleta/ a späť do konvexného oblúka R 376350/niveleta/na vonkajšom poli na druhej strane rieky.

Oceľová konštrukcia mostného objektu hornej stavby pozostáva z troch častí:
‒ trojboký priehradový zavesený trojpoľový trám s osovými vzdialenosťami podpier 30,0 + 120,0 + 30,0 = 180,0 m nad tokom rieky:
‒ inundačný most nad pevninou (SK). Osová vzdialenosť zvislých podpier je 8 x 30,0 = 240,0 m
‒ inundačný most nad pevninou (A). Osová vzdialenosť podpier je 3 x 30,0 + 15,0 = 105,0 m
Celková dĺžka premostenia je 525,0 m. S ohľadom na šírkové usporiadanie cyklotrasy je voľná šírka na moste konštantná – 4,0 m. Prejazdová šírka (4,0 m) ortotropnej oceľovej mostovky je rovná šírke vozovky. Celková šírka vozovky vychádzala zo skladby dopravných pruhov 2 x 1,25 = 2,5 m pre cyklistov a 2 x ,075 m pre chodcov.

Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Pri výstavbe mosta sa vychádzalo z nasledujúcich dokumentou, študií a analýz:
• Hodnotenie vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice Konvencia Espoo
• Program Rakúskeho a Slovenského Ministerstva životného prostredia.
• www.unece.org/env/eia/
• KOBRA – Kooperácia záujmového územia Bratislava 2008 - riešené územie projektu KOBRA zahŕňa 14 rakúskych obcí v oblasti vplyvu Bratislavy
• Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ktorý je schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007

Financování:
Stavebné náklady bez DPH 2 589 499,11 €. Most bol finančne podporený zo zdrojov EÚ - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Popis realizace opatření:
Nesmierna obetavosť a nasadenie stavebníka BSK, zrealizovať túto myšlienku pre Bratislavčanov a vytvoriť pre jej návštevníkov ďalšie príležitosti pre rozvoj prihraničných regiónov, cykloturistiky a cestovného ruchu. Medzinárodné partnerské združenie, potrebné pre realizáciu stavby, ktoré postupne vytvorili MČ Bratislava – DNV, BSK Bratislava, Dolné Rakúsko, Hlavné mesto SR Bratislava.
Príkladná spolupráca jednotlivých účastníkov výstavby – stretnutia ihneď, podľa potreby vedenia stavby – precízne variantné plánovanie, pružné reakcie na počasie / stavenisko bolo opakovane zaplavené - hrozili škody/ v zime extrémne mrazy, veľmi náročná montáž hlavne nad tokom, všetko bez úrazov.

Komunikace s veřejností:
Stavba bola počas prípravy i realizácie medzinárodne medializovaná, odovzdanie stavby v priamom prenose vysielali televízie 4 štátov.
Ďalej sa uskutočnili nasledujúce podujatia a spolupráce:

  • Workshop Dolné Pomoravie – Devínska Nová Ves, prvý vo východnej Európe Fakulty územného plánovania a architektúry TU Wien. Iniciatíva Prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, záštita Prof.Ing.arch. Robert Špaček PhD. Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave, Univ.Prof.Arch. Dipl. Ing. Klaus Semsroth Dekan
  • Výstava vo vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave vernisáž 3.február 1999. V spolupráci univ. Prof. Dr. Florin Žigrai Inštitút OSI Wien, Aussenstelle Bratislava.
  • Spolupráca s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok
  • Spolupráca z predstaviteľmi zámku Schlosshof.

Cyklomost slobody je štvrtá najnavštevovanejšia destinácia cestovného ruchu v Bratislave.
https://www.youtube.com/watch?v=__ojXtLwsrU&nohtml5=False
Stavba získala nasledujúce ocenenia:
1. Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za spoločenský prínos.
2. Stavba roka 2013CENA VEREJNOSTI 2013 - 2.miesto. V internetovom hlasovaní stavba viedla 3 týždne, posledný večer sa dostala na druhé miesto.
• Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2013
3. Nominácia na CEZAAR
• Ceny Slovenskej komory architektov v kategórií – exteriér 2014
• CEZAAR - CENA VEREJNOSTI 2014 1. miesto - Cyklomost slobody
4. Czech and Slovak Galvanizing Award 2015 - 1. miesto

Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Opatrenie je inovatívne návrhom a realizáciou doteraz neovereného riešenia premostenia, obetavosťou a nasadením riešiteľského kolektívu a realizátorov stavby.
Stavba prvá dizajnová high-tech lávka v SR inšpiruje k realizácií ďalších stavieb zameraných na kvalitu a inovácie.
Osvedčilo sa zameranie na kvalitu, spolupráca s najlepšími dostupnými odborníkmi v jednotlivých oblastiach.

Odkazy a přílohy:
www.region-bsk.sk
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=2&navID2=2&sID=67&id=9941
http://www.sk-at.eu/

Dopady opatření:
Cyklomost slobody je štvrtá najnavštevovanejšia destinácia cestovného ruchu v Bratislave.
Prvý ekologický most v Bratislave, rozšíril ponuku cestovného ruchu, spojil Bratislavu s prírodným zázemím Pomoravia a najväčším vidieckym zámockým areálom v Rakúsku - Schlosshof.
http://www.schlosshof.at/cms_neu/index.php?page=oeffnungszeiten-preise-2

O nás
Kontakty
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz
Manažer sítě CIVINET Česká a Slovenská republika: Statutární město Olomouc
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partneři CIVINET Česká a Slovenská republika: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ochrana osobních údajů
Copyright © 2024
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací – civitas.eu.