Hledat v databázi

DATABÁZE INSPIRATIVNÍCH DOPRAVNÍCH ŘEŠENÍ
Typ opatření:


 

Finanční náročnost:


 

Řešený problém:


 

Geografické vymezení:


 

 

 

Seznam opatření:

Vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica

Cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech

Cyklopruh v ulici Novohradská v Českých Budějovicích

„Bus pruh a cyklo“ v Českých Budějovicích v ulici Rudolfovská

České Budějovice - křižovatka Žižkova x Novohradská – zřízení předsazených prostor včetně vyznačení cyklopiktogramového koridoru

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto“

Rozšíření zón placeného stání na území hl. m. Prahy

Městská hromadná doprava – aktuální odjezdy autobusů ve městě Žďár nad Sázavou

Cyklomost II.

Přestupní terminál Třebíč

Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová

..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica
Investor:
Mesto Banská Bystrica
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Hláčiková – vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
e-mail: renata.hlacikova@banskabystrica.sk
Ing. arch. Vladimír Letovanec – vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta
e-mail: vladimir.letovanec@banskabystrica.sk
Mgr. Miroslava Jančová– vedúca Odboru propagácie mesta
e-mail: miroslava.jancova@banskabystrica.sk
Ing. Martin Vyleťal – vedúci odboru rozvojových aktivit mesta
e-mail: martin.vyletal@banskabystrica.sk
Andrea Štulajterová – zástupca OCIBB,
e-mail: stulajterova@gmail.com
Andrej Patráš – zástupca združenia Cech hostinských Banská Bystrica,
e-mail: info@vinspacirka.sk
Andrej Predajniansky a Jakub Šišovský – zástupca OZ Banskobystrický okrášľovací a ochranný spolok,
e-mail: bbsoo@bbsoo.sk
Ing.arch Iveta Kavčáková – zástupca OZ Banskobystrický geomontánny park,
e-mail: bbgmp@azet.sk
Termín realizace opatření:
2/2010 do 07/2014 - Celková doba prípravy a čiastková realizácie schválených opatrení na vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica
2/2010 – 4/2014 – Tvorba záväzného dokumentu Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom prásme
3/2013 Memorandum o
10/2010 - 12/2013 – Tvorba GNDBB
12/2011 - 10/2012 Návrh opatrení na zvýšenie atraktivity Námestia SNP
4/2012 - 3/2013 Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica a vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP
pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov
2/2013 – 8/2013 Vypracovanie návrhu na typ a design cyklostojanov určených do historického centra, ich vyhotovenie a osadenie v centrálnej mestskej zóne
2/2013 - 6/2014 Povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny
3/2013 - 5/2014 – Obnova povrchu komunikácie pešej zóny
11/2013 - 7/2014 – Oprava ochodze hodinovej veže vrátane fasády a osvetlenia
Popis a cíle opatření:
V historickom centre mesta Banská Bystrica sa nachádzajú hlavné dominanty mesta - historické budovy, kostoly, Hodinová veža, galéria a mestský hrad Barbakan, ktoré sú najväčším lákadlom nielen pre návštevníkov mesta, ale aj pre jeho obyvateľov na prechádzku a oddych. Historické námestie počas letnej sezóny zapĺňajú letné terasy reštaurácií. Keďže však v minulosti neexistovali pravidlá pre prevádzkovanie letných terás, tieto svojim prestrešením a bočnými stenami z plastu, umiestnením reklám na fasáde domov a pred prevádzkami, ako aj svojim umiestnením v prílišnej blízkosti budovy, bránili jednak vo výhľade na fasády nádherných historických budov, ako aj prechodu chodcov popri budovách. Zároveň viac ako 20 rokov od vzniku pešej zóny bol do historického centra mesta zakázaný vjazd cyklistov a bola tu aj absolútna absencia cyklostojanov v širšom okolí, čo bolo predmetom kritiky nielen od obyvateľov mesta, ale hlavne zahraničných návštevníkov.
Mesto sa viackrát pokúsilo naformulovať pravidlá pre usporiadanie priestoru a fungovanie prevádzok v historickom centre, ale vždy narazilo na odpor podnikateľov pôsobiacich v centre mesta, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí svoj negatívny postoj argumentovali finančnou náročnosťou navrhovaných zmien.
Situácia sa začala meniť, keď sa v meste sformovala Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, začali sa organizovať občianske združenia Banskobystrický okrášľovací a ochranný spolok, Banskobystrický geomontánny park a tiež Cech hostinských Banská Bystrica, ktorí začali iniciovať dialóg o zmenách a rozbehli vysvetľovaciu kampaň o prínosoch navrhovaných zmien v prospech oživenia námestia a priľahlých uličiek, ako aj rozvoja nemotorovej dopravy v meste. Za ich pomoci Mesto Banská Bystrica postupne začalo tvoriť projekt Vrátenie života do historického centra mesta Banská Bystrica a realizovať v Banskej Bystrici víziu zelenšieho, čistejšieho, tichšieho a bezpečnejšieho, alebo inými slovami trvalo udržateľného mesta.
- Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre systematické riešenie problematiky zatraktívnenia pešej zóny v historickej centrálnej mestskej zóne, oprava povrchu komunikácie pešej zóny, možnosť voľného pohybu cyklistov v pešej zóne, nainštalovanie 16 cyklostojanov pre cca 45 bicyklov, vybudovať vkusné, jednotné terasy, ktoré nezakrývajú fasádu historických budov, ani neprekážajú chodcom a cyklistom pri prechode námestia, zatraktívniť celkový vzhľad námestia, zvýšiť množstvo návštevníkov centra mesta vďaka priateľskému prístupu, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na prosperite prevádzok v pešej zóne. Odkrytím výhľadu na historické budovy sa rozšírili aj možnosti ich propagácie pre turistov, na zviditeľnenie vstupov do jednotlivých prevádzok, múzeí a zrekonštruovaných historických nádvorí, ako aj podmienky pre ich obdivovanie a fotenie návštevníkmi mesta. Stanovením zásad využívania námestia na kultúrno – spoločenské a športové podujatia, ako aj zásad zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení sa to podarilo.
Zrekonštruovaním mestskej Hodinovej veže sa podarilo zachrániť významnú mestskú kultúrnu pamiatku v centre mesta a zároveň opravou ochodze sa vytvorila atraktívna možnosť pre návštevníkov vidieť z výšky 20 metrov nielen centrum mesta, ale aj jeho široké okolie vrátane vrchov a pohorí, ktoré mesto obklopujú. Odfotografovať si alebo len tak si vychutnať tento majestátny výhľad z veže môže byť jedným z dôvodov návštevy centra mesta nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta. Nemenej doležité je jasné nasmerovanie turistov na také inštitúcie ako múzeá, galérie, pošta, Informačné centrum, železničná a autobusová stanica, ale napr. aj na infokiosky pomocou informačného systému smerovacích tabuliek. V rámci projektu je naplánované aj vybudovanie úschovne batožín a vybudovanie požičovne bicyklov na prenájom a prípadne aj strážených parkovísk na bicykle, čo však ešte len čaká na realizáciu.
- Širším cieľom projektu je šíriť osvetu ohľadne užitočnosti nemotorovej dopravy pre mesto, dostupnosti centra na bicykloch nielen pre návštevníkov, ale aj jeho obyvateľov, a tak vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj cyklodopravy v meste s nadväznosťou na širšie okolie. Zapojením čo najväčšieho množstva obyvateľov Banskej Bystrice do tvorby atraktívnejšieho priestoru centra mesta presvedčiť obyvateľov mesta, že realizáciou efektívnych riešení v tejto oblasti nielen pre účely rozvoja turizmu, sa vytvára aj priestor pre používanie bicykla na presuny po meste, ako alternatívu k individuálnemu motorizmu.
- Ďalším cieľom projektu bolo vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá si získa rešpekt a vážnosť samosprávy a kompetentných úradníkov, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva zodpovedných za plánovanie a rozvoj v meste, ktorí počas trvania projektu mali dostatočný priestor na zistenie, že je obrovská spoločenská požiadavka zo strany obyvateľov pre vznik bezpečných cyklotrás na území mesta, ako aj na vzdelávanie sa v tejto oblasti a získavanie skúseností od ľudí, ktorí sa tejto téme venujú dlhodobo a porozumeli dôležitosti venovať pozornosť tejto téme.
- Zároveň ďalším pozitívnym aspektom je, že zapojenie verejnosti do tvorby a riešenia projektu oživenia centra mesta, ako aj rozvoja nemotorovej dopravy na území mesta, do značnej miery prispelo v konečnom dôsledku aj k tomu, že sa dostali do hlavných priorít mesta.
- Jedným z očakávaných výsledkov projektu bol Generel nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica - dokument, ktorý podrobne rieši návrh cyklotrás na území celého mesta s nadväznosťou na jeho okolie vrátane časového harmonogramu jeho implementácie (textová aj grafická časť)
Implementácia Generelu je naplánovaná v dvoch časových horizontoch. Jeden krátkodobý, ktorý by bolo možné zrealizovať v horizonte troch až štyroch rokov, postupne úpravou obrubníkov, zmenou vodorovného a zvislého dopravného značenia a prerozdelenia komunikácií bez väčších finančných nárokov. Druhý horizont, dlhodobý, tzv. ideálny stav, je naplánovaný v časovom horizonte do roku 2025. V prípade, že sa podarí získať mimorozpočtové zdroje z Eurofondov na jeho budovanie, sa tento časový horizont môže značne skrátiť.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
1. Pri plánovaní povolenia vjazdu cyklistov do pešej zóny v rámci rozvoja cyklodopravy v meste sa vychádza zo základného dokumentu Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica ( GNDBB), ktorý Mesto Banská Bystrica vypracovalo na podnet dobrovoľníkov z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica a za pomoci Grantového programu United Nations Development Programme Global Environment Facility Small Grants Programme v SR ( UNDP GEF SGP).
2. V čase tvorby GNDBB sa zároveň v meste tvoril aj nový územný plán aglomerácie mesta, ktorého podkladom sa stal aj GNDBB.
3. Opatrenia ohľadne sprístupnenia centra mesta pre cyklistov a na zatraktívnenie historického centra mesta sú zároveň riešené v súlade s Územným plánom Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica.
4. Stratégiu rozvoja cestovného ruchu a cyklodopravy v meste rieši aj hlavný strategický dokument rozvoja mesta Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2014 a na roky 2015-2023, ktorý rieši uvedenú problematiku v rámci nasledovných prioritných oblastí rozvoja:
Prioritná oblasť - Prosperujúce mesto
Priorita 1.1: Rozvoj cestovného ruchu
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšiť počet návštevníkov a ich výdavky v Banskej Bystrici
Tematický cieľ: T.4 Vytvoriť a aplikovať v samospráve stimuly na rozvoj podnikania v meste.
Priorita 3.1: Dopravná infraštruktúra
Špecifický cieľ: 3.1 Vytvoriť optimálnu ponuku dopravnej obslužnosti územia dobudovaním komunikačnej siete a integráciou všetkých druhov dopráv
Tematický cieľ: T.13 Revitalizácia námestí, dobudovanie siete miestnych komunikácií, vytváranie podmienok pre rovnomerný rozvoj všetkých druhov dopráv s preferenciou ekologickej dopravy.
T.14 Vytvoriť podmienky na realizáciu procesov trvalo-udržateľnej mobility v meste.
T.15 Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
Prioritná oblasť – Zdravé mesto
Priorita 7.1: Zeleň a verejné priestranstvá
Špecifický cieľ: 7.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na klimatické zmeny
Tematický cieľ: T.43 Znižovanie prašnosti a produkcie CO2 a alergénov v ovzduší
Priorita 7.3: Environmentálna výchova
Špecifický cieľ: 7.3.2 Zvýšiť osvetu v oblasti environmentálnej výchovy
Tematický cieľ: T.47 Dosiahnuť zapojenie právnických subjektov do plánovania a realizácie zmien v životnom prostredí.
T.48 Zvýšiť počet občanov s účasťou na zmenách v životnom prostredí.
5. Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica a vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ktorým potvrdzujú signatári spoločnú vôľu a ochotu podieľať sa na realizácii prípravy a samotných opatrení na zatraktívnení centra mesta, je výsledkom intenzívnej komunikácie samosprávy s vlastníkmi nehnuteľností v centre mesta. Na základe dosiahnutých kompromisov sú prijaté opatrenia, ktoré jednak uľahčujú zintenzívnenie života v pešej zóne a zároveň zohľadňujú potreby vlastníkov nehnuteľností.
6. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme vrátane grafickej prílohy, ktorá určuje záväznú čiaru na osadzovanie SVOZ, šírkové pomery rozdelenia chodníka pre jednotlivé činnosti, farebnosť, typ a umiestnenie mobiliáru, sú výsledkom intenzívnych rokovaní s prevádzkovateľmi reštauračných zariadení, ktorí pochopili potrebu navrhovaných opatrení a finančne sa aj posielajú na ich realizácii.
Financování:
Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica - 32 000 EUR – financované: z grantovej schémy UNDP GEF SGP v sume 19 600,-€ a rozpočtu mesta BB: 12 400,-€
Zmena dopravného značenia pre vjazd cyklistov do pešej zóny - 996 € - financované z rozpočtu mesta
Cyklostojany – 4 500,-€ - financované: z grantu PONTIS, EKOPOLIS a prostriedkov OCIBB
Oprava národnej kultúrnej pamiatky na Námestí SNP - Mestskej hodinovej veže vrátane ochodze a jej osvetlenia – 78 882,- € - financované: z dotácie Ministersva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom v sume 20 000,-€ a rozpočtu mesta: 59 882,-€
Obnova povrchu komunikácie pešej zóny v historickom centre mesta vrátane farebného povrchu koridoru obslužnej komunikácie pre motorové vozidlá v pešej zóne – 708 817,-€ - financované z rozpočtu mesta
Zriadenie nových sezónnych vonkajších obslužných zariadení v súlade so „Zásadami“ – financované prevádzkovateľmi reštauračných zariadení
Popis realizace opatření:
1.Vypracovanie Generelu nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica ( GNDBB)
Hlavným cieľom GNDBB bolo zabezpečiť pre mesto Banská Bystrica územnoplánovací podklad, ktorý je pre návrhové obdobie komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica.
Vypracovanie zadania k ÚGND mesta Banská Bystrica - vypracované ÚHA mesta Banská Bystrica
9-12 /2010:
Anketa 02 / 2011
Terénny prieskum 08 / 2011
Sčítanie cyklistov 09 / 2011
Analýza súčasného stavu cyklistickej dopravy 10 / 2011
Vypracovanie konceptu generelu nemotorovej dopravy 12 / 2011
Prerokovanie konceptu generelu nemotorovej dopravy 02/ 2012
Vypracovanie návrhu generelu nemotorovej dopravy 03/ 2012
Príprava letáku pre širokú verejnosť s odôvodnením, prečo povoliť vjazd cyklistov do pešej zóny a doporučením, ako zabezpečiť bezpečnosť voľného pohybu peších a cyklistov v jednom priestore 08/2013
Na tvorbe GNDBB sa podieľala aj pracovná skupina zložená so zástupcov OCIBB, polície, špecialistov na dopravnú problematiku nielen zo samosprávy ale aj zo širokej verejnosti.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie ( PD) dopravného značenia na vjazd cyklistov do pešej zóny a umiestnenie nových dopravných značiek povoľujúcich vjazd cyklistov do pešej zóny
2/2013 – 6/2014:
- vypracovanie PD návrhu zmeny /doplnenia dopravného značenia ( DZ)
- spracovanie a podanie žiadosti o určenie použitia DZ
- získanie súhlasného stanoviska okresného dopravného inšpektorátu k predloženému návrhu zmeny/doplnenia DZ
- vydanie určenia použitia DZ miestne príslušným cestným správnym orgánom
- samotná realizácia DZ podľa schváleného návrhu
Základný prvok budovania cyklistickej infraštruktúry v pešej zóne centra mesta tvorí spoločná komunikácia pre chodcov a cyklistov, v rámci ktorej je aj farebne vyznačený pás obslužnej komunikácie pre zásobovanie prevádzok v pešej zóne a drobné stavebné opatrenia spočívajúce v oprave poškodených svietidiel osadených v dlažbe, v rozšírení, odstránení existujúceho krytu (dlažba, porušený asfaltový koberec), resp. ložných vrstiev komunikácie a ich náhrada za nové konštrukčné vrstvy podľa druhu povrchu.
3. Vypracovanie návrhu na typ a design cyklostojanov určených do historického centra a ich osadenie
2/2013 – 6/2014
Na vypracovaní návrhu typu, designu a umiestnenia cyklostojanov spolupracoval kolektív zástupcov OCIBB, Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov, Odboru územného plánovania a architekta mesta a Krajského pamiatkového úradu. Výsledkom je dôstojný prvok mobiliáru, ktorý zapadne do historického prostredia a má v sebe charakteristické znaky pre mesto – erb a vzhľad medenej konštrukcie. Po ich zhotovení umeleckým kováčom boli osadené na miesta, ktoré logicky vyplývajú z praktických skúseností intenzity pohybu návštevníkov centra ( napr. pred historickou budovou Radnice, vedľa budovy vyššieho územného celku priamo oproti vstupu do Hodinovej veže, před Domom Beniczkého, Galériou atď.
4. Osadenie sezónnych letných terás v zmysle prijatých “Zásad“ v Mestskom zastupiteľstve
4/2014
K osadeniu nového typu sezónnych letných terás pristúpili prevádzkovatelia v letnej sezóne následne po schválení Zásad zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme.
5. Obnova povrchu komunikácie v historickom centre mesta
3/2013 - 5/2014
Realizácia obnovy trvala dlhšie obdobie, pretože pri stanovení termínov realizácie sa zohľadnila dohoda s prevádzkovateľmi letných terás, ktorí požadovali, aby stavebné práce príliš neobmedzili podmienky ich prevádzkovania
6. Oprava mestskej Hodinovej veže v Banskej Bystrici vrátane ochodze, fasády a osvetlenia bola sprevádzaná zložitou prípravou jej obnovy a získavania potrebnej výšky finančných zdrojov, keďže veža sa aj kvôli tomu, že bývalý nájomca nerealizoval jej žiadnu údržbu, stala kvôli havarijnému stavu prevádzky neschopná. Aj vďaka občianskemu nátlaku na samosprávu na opravu veže, ktorá je symbolom mesta Banská Bystrica, sa podarila jej komplexná obnova v relatívne krátkom čase.
11/2013 - 7/2014
Ostatné opatrenia, vzhľadom na finančnú náročnosť, ešte čakajú na realizáciu ( napr. na stĺpoch osvetlenia ktoré sa nachádzajú v zóne Námestia SNP, plánujeme osadiť vlajkoslávy -obojstranné bannery- náhľad nižšie v prílohe -používajú ich európske metropoly ako identifikáciu sa s významnými podujatiami, plánujeme priestorové značenie pamiatok v meste a okolí).
Komunikace s veřejností:
Pri realizácii projektu “Vrátenie života do historického centra mesta“ samospráva presadzuje hlavne participatívne prístupy a zapájanie komunít do procesov, čo dáva záruku trvalej udržateľnosti.
Či už pri riešení zatraktívnenia historického centra mesta alebo pri plánovaní a navrhovaní riešení pre rozvoj nemotorovej dopravy, Mesto Banská Bystrica považuje za potrebné spolupracovať s obyvateľmi a relevantnými partnermi, čo prináša do spolupráce inovatívne postupy pri tvorbe návrhov a možnosť výsledky spolupráce posunúť na ďalšiu úroveň v dosiahnutí cieľa. Na druhej strane zamestnanci mesta prinášajú aktuálne informácie o plánovaných aktivitách a disponujú množstvom potrebných podkladov, ktoré sú pre túto prácu nevyhnutné. Taktiež na základe ráznejších a hlasnejších požiadaviek obyvateľov na ich riešenie si tieto osvojujú volení poslanci mestského zastupiteľstva a vedenie mesta, a tak sa ľahšie presadzuje ich financovanie z mestského rozpočtu. Takáto spolupráca prináša kvalitné a efektívne výsledky, ktoré sú pri plánovaní rozvojových aktivít ( najmä líniových stavieb) viditeľné hlavne z časového a majetkového hľadiska. Je obrovskou výhodou už pri plánovaní opatrení alebo príprave cyklochodníka poznať aspoň orientačne vlastníctvo nehnuteľností a ich postoj k plánovaným opatreniam, nakoľko napr. práve pozemkové vysporiadanie je najväčším problémom pri samotnej realizácii. Pri jednaniach s vlastníkmi je efektivita spolupráce iniciatívy a mesta v tom, že niektorí vlastníci pozitívnejšie reagujú na aktivity iniciatívy a naopak, zasa iní vlastníci uprednostňujú jednanie so zástupcami mesta.
Podkladom pre návrh základnej kostry GNDBB boli výsledky ankety a analýzy cyklistického prieskumu uskutočneného v Banskej Bystrici. Tie poukázali na fakt, že ak chceme, aby obyvatelia začali aktívne využívať bicykel a aby sa tak stalo v masovom meradle, musíme v meste vytvoriť plošnú sieť cyklistických trás, ktorá musí spĺňať požiadavku na bezpečnosť. V rámci riešenia mestských cyklistických trás bol vypracovaný aj návrh opatrení, ktoré je potrebné uskutočniť na jednotlivých úsekoch navrhovaných trás, aby sme dosiahli podmienky vhodné pre pohyb cyklistov. Dokument svojim obsahom, rozsahom, ale aj spôsobom jeho prípravy s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, je tak unikátom na Slovensku, čím vytvára veľké predpoklady pre progresívny rozvoj nemotorovej dopravy v meste a môže tiež poslúžiť ako modelový príklad aj ostatným obciam na Slovensku.
Zároveň v čase prípravy GNDBB mesto v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom začalo pripravovať záväzný dokument na zjednotenie podmienok pre zriaďovanie a prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme, ktorý vymedzujú rešpektovanie verejného záujmu, spoločenských, estetických a kultúrno-historických podmienok, určuje záväznú čiaru na osadzovanie sezónnych sedení, šírkové pomery rozdelenia komunikácie na jednotlivé účely, farebnosť, typ a umiestnenie mobiliáru. Ako reakcia na požiadavku mesta dodržiavať zásady sa začal aktivizovať Cech hostinských, ktorý zastrešuje 15 prevádzok v centre mesta, z ktorých minimálne 2/3 prevádzkujú aj letné terasy, ako aj Banskobystrický geomontánny park a Banskobystrický okrášľovací a ochranný spolok, ktorí vyvolali dialóg o zlepšení podmienok na podnikanie v centre mesta a prezentáciu historického, duchovného a umeleckého dedičstva v meste. Medzi zástupcami Mesta a aktivistami prebehlo množstvo rokovaní, výsledkom ktorých bolo schválenie v MsZ záväzného dokumentu Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (SVOZ) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme vrátane grafickej prílohy. Mesto s vlastníkmi nehnuteľností na Námestí SNP podpísali Memorandum o spolupráci Mesta Banská Bystrica a vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.
Taktiež bola dohodnutá a zrealizovaná obnova povrchu komunikácie pešej zóny v historickom centre mesta vrátane farebného povrchu koridoru obslužnej komunikácie pre motorové vozidlá v pešej zóne.
Súčasťou oživenia bola aj oprava mestskej Hodinovej veže, do ktorej bol uzatvorený vstup pre návštevníkov z dôvodu havarijného stavu Hodinovej veže. Mestu sa podarilo zrealizovať komplexnú opravu veže vrátane fasády, ochodze aj jej vonkajšieho osvetlenia.
O všetkých krokoch samosprávy boli obyvatelia a návštevníci mesta informovaní hlavne prostredníctvom Radničných novín, ktoré vydáva mesto a distribuuje do poštových schránok všetkých obyvateľov mesta. Zároveň sa robila, a ešte aj robí, motivujúca a vysvetľujúca kampaň prostredníctvom regionálnej tlače a celoštátnych médií
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Väčšina navrhovaných opatrení je limitovaná viacerými faktormi. Okrem rozvíjania aktivít a spolupráce na personálnej úrovni a snahy o trvalú udržateľnosť, presahujúcu jedno funkčné volebné obdobie, sa najmä v poslednom období ako kľúčový faktor javí finančná náročnosť. Výber jednotlivých opatrení je preto okrem iného podmienený aj výškou rozpočtu mesta určeného na ich realizáciu v budúcich rokoch. Finančné toky by mali byť nasmerované tak, aby centrálne Námestie SNP so svojou neopakovateľnou atmosférou bolo aj naďalej pýchou mesta Banská Bystrica. Množstvo opatrení, vzhľadom na možnosti mestského rozpočtu, je naviazané na získanie mimorozpočtových zdrojov na ich realizáciu. Taktiež samotná príprava projektov je finančne náročná, keďže pri investičných projektoch zahŕňa finančné vysporiadanie vlastníckych vzťahov a spracovanie projektových dokumentácií.
Ďalšie faktory, ktoré sťažovali prípravu a realizáciu opatrení:
- Obava, že povolením vjazdu cyklistov do pešej zóny sa vážnym spôsobom naruší bezpečnosť chodcov – bola požiadavka na obmedzenie voľného pohybu cyklistov v pešej zóne a na vymedzenie koridoru pre cyklistov a povolenie max. rýchlosti cyklistov 5 km/hod.
- odpor voči jednotným zásadám na prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení – letných terás kvôli finančnej náročnosti, unifikácii vzhľadu terás a mobiliáru a prísnejších podmienok pre prevádzkovanie letných terás ( vzdialenosť od fasády budovy, napojenie na infraštruktúru atď.
Zároveň opatrenia na podporu cyklistickej dopravy musia byť vždy sprevádzané s väzbou na organizáciu dopravy v širšom území, pretože práve tieto zmeny môžu výrazným spôsobom zjednodušiť výsledné technické riešenie. Aby bola zaistená plošná dostupnosť územia, GNDBB navrhuje na mnohých miestach zachovať spoločnú prevádzku motorovej a cyklistickej dopravy. Jedná sa však väčšinou o obslužné komunikácie s malým podielom motorovej dopravy. Umožnenie vjazdu cyklistov do pešej zóny tak súvisí nielen so sprístupnením historického centra mesta , ale aj s podporou nemotorovej dopravy ako celku. Ak je značná časť systému postavená na spoločných cestičkách pre chodcov a cyklistov, je povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny len logickým vyústením tejto integrácie. S tým súvisí požiadavka na väčšiu vzájomnú ohľaduplnosť a tolerantnosť.
Preto je nevyhnutné, aby bolo toto organizačné opatrenie spojené s masívnou mediálnou kampaňou.
Odkazy a přílohy
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/253545-mesto-banska-bystrica-predstavilo-navrhy-ako-zatraktivnit-namestie-snp/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/pomozu-navrhy-mesta-zatraktivnit-len-namestie-snp/
http://www.bystricoviny.sk/uncategorized/memorandum-o-spolupraci-mesta-a-majitelov-domov-na-namesti-snp/
http://bystrica.dnes24.sk/bystricke-namestie-bude-mat-cez-leto-iny-vzhlad-aha-ako-budu-po-novom-vyzerat-terasy-170560
http://www.bystricoviny.sk/spravy/letne-terasy-v-centre-mesta-dostanu-novu-tvar/
http://bbonline.sk/do-prace-na-bicykli-jazdilo-v-banskej-bystrici-34-timov/
http://www.bystricoviny.sk/spravy/anketa-patria-cyklisti-do-pesej-zony-v-centre-mesta/
http://www.bystricoviny.sk/tema-tyzdna/ak-chcete-dostat-pokutu-vojdite-do-jednosmerky-pre-cyklistov-za-europou/
http://www.pnky.sk/aktuality/narodny-cyklokoordinator-loboval-za-cyklistov-v-centre/
Dopady opatření
Súčasný existujúci stav v deľbe prepravnej práce v meste:
Osobná automobilová doprava: 65%
MHD: 28%
Cyklodoprava: 1%
Pešia: 8%
Chce Mesto Banská Bystrica pomocou opatrení navrhnutých v GNDBB v podstatnej miere zmeniť v prospech cyklistov, peších a MHD. V súčasnej dobe je mesto Banská Bystrica len v štádiu príprav projektových dokumentácií pre budovanie cyklotrás v meste, ktoré plánuje realizovať pomocou finančných zdrojov z Európskej únie. Avšak vzhľadom k potrebe vysporiadať vlastnícke vztahy k pozemkom v ich trasovaní, je príprava realizácie cyklotrás behom na dlhé trate.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Cyklostezka Jírovcova a přejezd pro cyklisty v ulici Na Sadech
Investor:
Statutární město České Budějovice
Kontaktní osoba:
Michal Šram, technik, sramm@c-budejovice.cz, tel. 386 801 703
Termín realizace opatření:
vlastní stavba 07/2015-09/2015
květníky 12/2015
Popis a cíle opatření:
Hlavní cíle opatření:
• Umožnění provozu cyklistů do protisměru v jednosměrce
• Zpomalení vjezdu do obytné zóny – práh
• Propojení stezek v parku Na sadech přes cyklopřejezd (SSZ) do nového pruhu v jednosměrce
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného Cyklogenerelu
Dále:
• Studie - Dipl. Ing. Tomáš Otepka, Lužnice 149; 379 01 Třeboň
• Návrh dopravního značení na vybraných místech na síti cyklotras v Českých Budějovicích za účelem vedení cyklistické dopravy – řešení vjezdu do „jednosměrek“
• Projekt - AP2 s. r. o.; Zátkovo nábřeží 7; Č. Budějovice 370 01
Financování:
Akce byla financována z rozpočtu statutárního města České Budějovice
Projektová dokumentace – 29.000,- + 21 000,- = 50 000,- Kč
Realizace – cena z veřejné zakázky malého rozsahu 1 050 797,71 Kč bez DPH; skutečně uhrazená cena 1 019 971,61 Kč bez DPH
Popis realizace opatření:
Bylo realizováno opatření představující první vyhrazený cyklopruh v jednosměrce v protisměru.
Komunikace s veřejností:
• Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních
• Dále se různě odpovídalo přes tiskovou mluvčí na dotazy zástupců tisku
• Před zahájením prací byly do přilehlých objektů rozneseny lístky s písemnou informací o stavbě a kontakty
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první vyhrazený cyklopruh v jednosměrce v protisměru. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.
Dopady opatření
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů a chodců, kteří do této doby jezdili v protisměru bez jakékoli prostorové ochrany, jakou je vyhrazený pruh.
Vyhrazený cyklopruh funguje báječně a chválí si ho jak cyklisté, tak chodci i motoristé.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Cyklopruh v ulici Novohradská v Českých Budějovicích
Investor:
Odbor správy veřejných statků, Magistrát města České Budějovice
Kontaktní osoba:
Nataša Bláhová, ved. odd. komunikací SVS, blahovan@c-budejovice.cz, 386 802 511
Termín realizace opatření:
Červen 2015
Popis a cíle opatření:
Cílem opatření bylo segregovat cyklisty v hlavním dopravním prostoru od motorové dopravy. Intenzita dopravy na této komunikaci se pohybuje okolo 8 tis. voz./24 hod. V současné době se cyklisté pohybují zcela bezpečně po jedné z radiálních komunikací do centra města.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného „Cyklogenerelu“.
Financování:
Vodorovné dopravní značení – 772 985,20 Kč (z toho symbol kola a červeně podbarvený cyklopruh 625 719,- Kč)
Popis realizace opatření:
V úseku Mánesova – žel. přejezd - fréza + položení nové asfaltové vrstvy, poté nástřik vodorovného dopravního značení.
Komunikace s veřejností:
Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních.
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první samostatný cyklopruh v hlavním dopravním prostoru, včetně předsazených prostor pro cyklisty v křižovatce. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.
Dopady opatření
Cyklopruh funguje báječně a chválí si ho jak cyklisté, tak i motoristé.
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů, kteří do této doby jezdili v hlavním dopravním prostoru bez jakékoli prostorové ochrany, jakým je vyhrazený pruh.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

„Bus pruh a cyklo“ v Českých Budějovicích v ulici Rudolfovská
Investor:
Odbor správy veřejných statků, Magistrát města České Budějovice
Kontaktní osoba:
Martina Rozboudová, referent. odd. komunikací SVS, rozboudovam@c-budejovice.cz, 386 802 512
Termín realizace opatření:
10/2015 – 11/2015
Popis a cíle opatření:
Cílem opatření bylo zřízení společného BUS a cyklopruhu na Rudolfovské ulici v Českých Budějovicích. Jedná se o jednu z radiálních komunikací do centra města. Intenzita na této komunikaci se pohybuje okolo 9 tis. voz./24 hod. Cyklisté nemají jinou možnost, jak se do centra města dostat, než po této komunikaci. Výjezd y vyhrazeného pruhu je umožněn pro MHD pomocí „čoček“ a pro cyklisty samostatným SSZ.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného „Cyklogenerelu“.
Financování:
Vodorovné dopravní značení – 112 516,80 Kč (z toho symbol kola 15 900,- Kč)
Komunikace s veřejností:
Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních.
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první společný vyhrazený pruh pro BUS a cyklo, včetně speciálního SSZ pro cyklisty. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.
Dopady opatření
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů, kteří do této doby jezdili v hlavním dopravním prostoru bez jakékoli prostorové ochrany, jakým je vyhrazený pruh.
Společný vyhrazený pruh funguje báječně a chválí si ho jak cyklisté, tak i motoristé.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

České Budějovice - křižovatka Žižkova x Novohradská – zřízení předsazených prostor včetně vyznačení cyklopiktogramového koridoru
Investor:
Investiční odbor Magistrátu města České Budějovice
Kontaktní osoba:
Pavel Voves, technik, vovesp@c-budejovice.cz
Termín realizace opatření:
07/2015-08/2015
Popis a cíle opatření:
Cílem opatření bylo zřízení předsazených prostor včetně vyznačení cyklopiktogramového koridoru
a tím segregovat cyklisty v hlavním dopravním prostoru od motorové dopravy. V současné době se cyklisté pohybují zcela bezpečně po cyklopiktogramovém koridoru.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Opatření vycházelo ze schváleného „Cyklogenerelu“.
Financování:
Akce byla financována z rozpočtu statutárního města. Rozpočet akce byl ve výši cca 200 tis. Kč.
Popis realizace opatření:
Akce byla realizována v koordinaci přestavby celé křižovatky včetně vybudování samostatných BUS pruhů.
Komunikace s veřejností:
Opatření bylo realizováno na základě schváleného „Cyklogenerelu“, který byl před jeho schválením konzultován jak s různými nadacemi a nevládními organizacemi, tak s občany na veřejných projednáních.
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
V Českých Budějovicích se jedná o první cyklopiktogramový koridor v centru města, včetně předsazených prostor pro cyklisty v křižovatce. Zásadním problémem bylo zejména projednání opatření s Policií ČR-DI a následně i s Odborem dopravy a silničního hospodářství.
Dopady opatření
Opatření funguje báječně a chválí si ho jak cyklisté, tak i motoristé.
Opatření mělo zejména vliv na bezpečnost cyklistů, kteří do této doby jezdili v hlavním dopravním prostoru bez jakékoli prostorové ochrany, jakým je cyklopiktogramový koridor včetně předsazeného prostoru procyklisty.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto“
Investor:
Zadavatel: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská
republika
Kontaktní osoba:
Ing. Peter Marťák, vedúci referent špecialista, martak.peter@zsr.sk, 0911 401 384
Termín realizace opatření:
september 2014 – december 2015
Popis a cíle opatření:
Cieľom projektu bolo vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej zastávky Moldava nad Bodvou - mesto. Z hľadiska železničnej dopravy to představuje železničnú zastávku bez dopravnej obsluhy. Terminál umožňuje priame spojenie súpravami osobnej dopravy mesta Moldava nad Bodvou s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu.
Financování:
Rozpočet na prípravu a realizáciu bol 7 131 636,76 € bez DPH, pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zloženého z príspevku Kohézneho fondu EÚ a z príspevku zo štátneho rozpočtu.
Popis realizace opatření:
V júni 2011 začala príprava projektovej dokumentácie a od novembra 2013 prebiehal výkup pozemkov. Od septembra 2014 prebiehala realizácia výstavby celého terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto. Stavba terminálu bola ukončená v septembri 2015 a v decembri 2015 bola zahájená prevádzka na TIOP Moldava nad Bodvou mesto.
Komunikace s veřejností:
Tlačové správy ŽSR – vyjadrenia pre médiá ; web ŽSR: www.zsr.sk/Media room/Vyjadrenia pre médiá, napr.:
http://www.zsr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3344
http://www.zsr.sk/slovensky/projekty-eu/projekty-spolufinancovane-eu.html?page_id=164
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2015/november/tiop-moldava-nad-bodvou.html?page_id=4254
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2015/december/modernizacia-rozne-otazky.html?page_id=4333
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2015/maj/zsr-projekty-r.-2015-rok-2016.html?page_id=3747
a iné …
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Rozšíření zón placeného stání na území hl. m. Prahy
Investor:
Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Miroslav Čadský, specialista rozvoje a organizace dopravy, miroslav.cadsky@praha.eu, 236 004 335
Termín realizace opatření:
2016 - 2021
Popis a cíle opatření:
Cílem byla ochrana rezidentů před nežádoucím dlouhodobým odstavováním vozidel návštěvníků. Dále pak zklidnění dopravy v širším centru města a dále pak podle linek kapacitní městské dopravy.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Prvotním dokumentem byla Koncepce rozvoje zón placeného stání na území hl. m. Prahy schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 125 ze dne 28. 1. 2014. Na tento dokument navazují Zásady pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2472 ze dne 9. 9. 2014.
Dílčími dokumenty k zavedení zón placeného stání na území jednotlivých městských částí jsou analýzy dopravy v klidu, které si tyto městské části nechávají zpracovat. Ty jsou pak podkladem pro zpracování projektů organizace dopravy v rámci zón placeného stání.
Dokumenty sloužícími k vlastní realizaci jsou nařízení hl. m. Prahy, kterým jsou zóny placeného stání vymezeny (č.7/2016) a ceníky (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 244 ze dne 9. 2. 2016).
Financování:
Analýzy dopravy v klidu si financují městské části. Zřízení zón placeného stání financuje hl. m. Prahy. Zóny placeného stání jsou tzv. samofinacovatelné, tzn., že výnos z jejich provozu pokrývá veškeré náklady na jejich zavedení a nevyžaduje další finanční zdroje.
Popis realizace opatření:
Rozšíření zón placeného stání bude zaváděno v jednotlivých etapách podle požadavků a zpracovaných analýz od jednotlivých městských částí. Předpokládaný cílový stav byl odhadován podle v minulosti zpracovávaných podkladů městskými částmi, nicméně ten se může podle aktuálních požadavků měnit.
V průběhu srpna 2016 budou zavedeny zóny placeného stání na částech území městských částí Praha 5, Praha 6 a Praha 8. 1. 9. 2016 dojde k rozšíření zóny placeného stání na celé území Městské části Praha 3. V dalších etapách budou zavedeny zóny placeného stání na částech území městských částí Praha 4, Praha 9 a Praha 22 (v blízkosti železniční stanice).
Komunikace s veřejností:
Na jednotlivých městských částech probíhaly besedy s občany a městské části tuto problematiku představily i ve svých periodikách. Hl. m. Praha prezentovalo danou problematiku v rámci Evropského týdne mobility, přednáškou na konferenci České parkovací asociace a v denním tisku. Poslední podrobná informace pro občany včetně mapky byla uvedena na dvoustraně periodika Deník.
Byly zřízeny webové stránky www.parkujvklidu.cz, kde všichni naleznou základní informace.
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Novinkou v rámci rozšíření zón placeného stání je prokazování oprávnění parkovat prostřednictvím SPZ/RZ. Kontrola pak bude probíhat mobilními skenovacími zařízeními umístěnými na vozidlech. Vyloučí se tak lidský faktor při kontrole a současně bude zajištěn větší rozsah zkontrolovaných vozidel.
V rámci přípravy muselo hl. m. Praha odložit termín zprovoznění 1. etapy rozšíření vzhledem k neustálým změnám ze strany městských částí, kdy nebylo možné stanovit dodavateli jednoznačný rozsah etapy. Odklad musel být do doby schválení příslušného nařízení, které rozsah etapy právně zakotvilo.
Odkazy a přílohy
www.parkujvklidu.cz
Dopady opatření
Dopady uvedeného opatření se ukáží až po jeho zprovoznění. Na již existujících zónách placeného stání se ukázalo jako velký přínos uvolnění komunikací pro parkování rezidentů a tím došlo ke snížení jízd za účelem hledání volného místa na zaparkování.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Městská hromadná doprava – aktuální odjezdy autobusů ve městě Žďár nad Sázavou
Investor:
Město Žďár nad Sázavou
ZDAR, a.s.
Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Německý - ZDAR, a. s., lukas.nemecky@zdar.cz 566 696 161
Radka Remarová – komunitní koordinátor, Město Žďár nad Sázavou
Termín realizace opatření:
09/2015 – dosud, stále probíhá
Popis a cíle opatření:
Sledování polohy vozidel a zpracování dat pro poskytování aktuálních informací o odjezdech linek MHD z konkrétních zastávek včetně možnosti zobrazení těchto údajů na počítači, v mobilním zařízení nebo na významných místech – odjezdová LCD obrazovka.
Cílem opatření bylo zatraktivnění současného systému MHD s tím, že lze jednoduše zjistit, kdy z konkrétní zastávky odjíždí autobus včetně zohlednění zpoždění např. kvůli silnému provozu v dopravních špičkách. Pro uživatele s mobilním zařízením je na zastávkách umístěn QR kód, kdy po jeho načtení se zobrazí časy odjezdů linek MHD z této zastávky.
Údaje o poloze vozidel jsou archivovány a poslouží při následné analýze systému při přípravě nových jízdních řádů.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Vycházelo se z analýzy pracovní skupiny MHD Žďár nad Sázavou. Stále probíhá zpracovávání Strategie rozvoje města, ve které je počítáno s tímto opatřením.
Financování:
Na přípravu opatření rozpočet 20.000,--Kč. Realizace opatření 40.000,--Kč/rok. Financováno v režii partnera.
Popis realizace opatření:
Systém byl v testovacím provozu cca 3 měsíce a jeho zavedení neprovázely závažné problémy. Na základě podnětů občanů byla doplněna LCD obrazovka s aktuálními odjezdy autobusů ve vestibulu městského úřadu. Na této obrazovce se pro konkrétní zastávku Žižkova zobrazují odjezdy autobusů MHD a linkové dopravy.
Komunikace s veřejností:
Oficiálně systém představen na TK konané v historickém autobusu při Dni MHD 23. září 2015 a poté také v místním tisku (Žďárské noviny, Žďárský deník), v regionálním zpravodajství ČT.
Při startu systému byla spuštěna LCD obrazovka, umístěná ve vestibulu místní polikliniky, s aktuálními informacemi o odjezdech linek ze zastávky Studentská (oba směry).
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Opatření umožňuje cestujícím získat informaci o přesném odjezdu autobusů pro danou zastávku. Vzhledem k nízkým pořizovacím, provozním nákladům a velké spokojenosti cestujících, doporučujeme ostatním městům k realizaci.
Odkazy a přílohy
www.mhdzdar.kdyprijede.cz
https://www.facebook.com/zdarns.cz
www.mhdzdar.cz
Dopady opatření
Umožnilo cestujícím získat přesné informace o aktuálním odjezdu autobusů ze zastávky. Toto opatření usnadnilo rozhodování obyvatel využití MHD k návaznosti k jejich přepravním cílům.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Cyklomost II.
Investor:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.Box 106,
820 05 Bratislava 25
Kontaktní osoba:
Ing. Arch. Milan Beláček; cyklomost@gmail.com, +421 2 69202562
Termín realizace opatření:
Lehota výstavby:
09/2011 - 08/2012
Popis a cíle opatření:
Medzinárodná stavba, veľmi dobre prijatá verejnosťou a odborníkmi, zrealizovaná v chránenom území NATURA 2000, ponad hraničný neregulovaný tok rieky Moravy, na mieste pôvodného barokového mosta, ktorý spájal Schlosshof na rakúskej strane a Devínsku Novú Ves na slovenskej strane až do roku 1945. Z hľadiska projektovej prípravy medzinárodnej stavby v nedoriešenom a nespracovanom území z hľadiska mapového, územnoplánovacieho, environmentálneho, ochrany pamiatok, vodohospodárskeho a dopravného. Požiadavky na inovatívne, efektívne a harmonické architektonické riešenie, promenáda pre peších a cyklistov vedená v korunách stromov, niveleta nad riekou - dodržanie gabaritu pre plavbu lodí, prísnych rakúskych environmentálnych požiadaviek na návrh stavby a jej výstavbu v chránenom území a na trase pôvodného barokového mosta, extrémne náročná doposiaľ neoverená oceľová konštrukcia z hľadiska konštrukčného a stavebnotechnického riešenia inžinierskej stavby cyklomosta (rozpon hlavného mostného pola 120 m, dynamické posúdenie mosta - návrh na inštaláciu kompenzátorov, ....).
Bol finančne podporený zo zdrojov EÚ - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, bolo ťažké vytvoriť medzinárodné partnerské združenie, potrebné pre realizáciu stavby, ktoré postupne vytvorili MČ Bratislava – DNV, BSK Bratislava, Dolné Rakúsko, Hlavné mesto SR Bratislava.
Cyklomost oceľová konštrukcia premosťuje celkom 525 m, z toho 105m tvorí estakáda o 4 poliach na rakúskej strane, nasleduje hlavné premostenie o dĺžke 180 m tvorené zavesenou konštrukciou o 3 poliach, s dvoma dvojicami pylónov vymedzujúcimi najdlhšie, 120 m dlhé pole lávky zavesené na 4 závesoch a podoprené stromovou podporov v úrovni pylónov. Vonkajšie polia hlavného premostenia sú dlhé 30m, staticky spojene nadväzujú na hlavné pole a na vonkajších koncoch sú uložené na spoločnú podporu s estakádou, ktorá má tvar V. Na hlavné premostenie, ktoré prekračuje hraničnú rieku, nadväzuje estakáda o dĺžke 90m+60m+90m celkom 240m o 8 poliach. Celá lávka je v pôdoryse v priamke s uhlom kríženia hlavného koryta Moravy a štátnou hranicou 53,13°. Výškovo os a niveleta oboch estakád je v priamke a v klesajúcom sklone od hlavného poľa, a to 0,052% na rakúskej strane a 0,165% na slovenskej. Hlavné premostenie je symetrické okolo pozdĺžne zvislej a priečne zvislej roviny výškovo prechádza hladko zo sklonu estakády do konvexného oblúka R 376350/niveleta/, ktorý je prevedený do konkávneho oblúka hlavného poľa R 376350/niveleta/ a späť do konvexného oblúka R 376350/niveleta/na vonkajšom poli na druhej strane rieky.
Oceľová konštrukcia mostného objektu hornej stavby pozostáva z troch častí:
‒ trojboký priehradový zavesený trojpoľový trám s osovými vzdialenosťami podpier 30,0 + 120,0 + 30,0 = 180,0 m nad tokom rieky
‒ inundačný most nad pevninou (SK). Osová vzdialenosť zvislých podpier je 8 x 30,0 = 240,0 m
‒ inundačný most nad pevninou (A). Osová vzdialenosť podpier je 3 x 30,0 + 15,0 = 105,0 m
Celková dĺžka premostenia je 525,0 m. S ohľadom na šírkové usporiadanie cyklotrasy je voľná šírka na moste konštantná – 4,0 m. Prejazdová šírka (4,0 m) ortotropnej oceľovej mostovky je rovná šírke vozovky. Celková šírka vozovky vychádzala zo skladby dopravných pruhov 2 x 1,25 = 2,5 m pre cyklistov a 2 x ,075 m pre chodcov.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Pri výstavbe mosta sa vychádzalo z nasledujúcich dokumentou, študií a analýz:
• Hodnotenie vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice Konvencia Espoo
• Program Rakúskeho a Slovenského Ministerstva životného prostredia.
• www.unece.org/env/eia/
• KOBRA – Kooperácia záujmového územia Bratislava 2008 - riešené územie projektu KOBRA zahŕňa 14 rakúskych obcí v oblasti vplyvu Bratislavy
• Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ktorý je schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007
Financování:
Stavebné náklady bez DPH 2 589 499,11 €. Most bol finančne podporený zo zdrojov EÚ - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Popis realizace opatření:
Nesmierna obetavosť a nasadenie stavebníka BSK, zrealizovať túto myšlienku pre Bratislavčanov a vytvoriť pre jej návštevníkov ďalšie príležitosti pre rozvoj prihraničných regiónov, cykloturistiky a cestovného ruchu. Medzinárodné partnerské združenie, potrebné pre realizáciu stavby, ktoré postupne vytvorili MČ Bratislava – DNV, BSK Bratislava, Dolné Rakúsko, Hlavné mesto SR Bratislava.
Príkladná spolupráca jednotlivých účastníkov výstavby – stretnutia ihneď, podľa potreby vedenia stavby – precízne variantné plánovanie, pružné reakcie na počasie / stavenisko bolo opakovane zaplavené - hrozili škody/ v zime extrémne mrazy, veľmi náročná montáž hlavne nad tokom, všetko bez úrazov.
Komunikace s veřejností:
Stavba bola počas prípravy i realizácie medzinárodne medializovaná, odovzdanie stavby v priamom prenose vysielali televízie 4 štátov.
Ďalej sa uskutočnili nasledujúce podujatia a spolupráce:
• Workshop Dolné Pomoravie – Devínska Nová Ves, prvý vo východnej Európe Fakulty územného plánovania a architektúry TU Wien. Iniciatíva Prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, záštita Prof.Ing.arch. Robert Špaček PhD. Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave, Univ.Prof.Arch. Dipl. Ing. Klaus Semsroth Dekan
• Výstava vo vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave vernisáž 3.február 1999. V spolupráci Univ.Prof.Dr. Florin Žigrai Inštitút OSI Wien, Aussenstelle Bratislava.
• Spolupráca s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok
• Spolupráca z predstaviteľmi zámku Schlosshof.
Cyklomost slobody je štvrtá najnavštevovanejšia destinácia cestovného ruchu v Bratislave.
https://www.youtube.com/watch?v=__ojXtLwsrU&nohtml5=False
Stavba získala nasledujúce ocenenia:
1. Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za spoločenský prínos.
2. Stavba roka 2013
• CENA VEREJNOSTI 2013 - 2.miesto. V internetovom hlasovaní stavba viedla 3 týždne, posledný večer sa dostala na druhé miesto.
• Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2013
3. Nominácia na CEZAAR
• Ceny Slovenskej komory architektov v kategórií – exteriér 2014
• CEZAAR - CENA VEREJNOSTI 2014 1. miesto - Cyklomost slobody
4. Czech and Slovak Galvanizing Award 2015 - 1. miesto
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Opatrenie je inovatívne návrhom a realizáciou doteraz neovereného riešenia premostenia, obetavosťou a nasadením riešiteľského kolektívu a realizátorov stavby.
Stavba prvá dizajnová high-tech lávka v SR inšpiruje k realizácií ďalších stavieb zameraných na kvalitu a inovácie.
Osvedčilo sa zameranie na kvalitu, spolupráca s najlepšími dostupnými odborníkmi v jednotlivých oblastiach.
Odkazy a přílohy
www.region-bsk.sk
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=2&navID2=2&sID=67&id=9941
http://www.sk-at.eu/
Dopady opatření
Cyklomost slobody je štvrtá najnavštevovanejšia destinácia cestovného ruchu v Bratislave.
Prvý ekologický most v Bratislave, rozšíril ponuku cestovného ruchu, spojil Bratislavu s prírodným zázemím Pomoravia a najväčším vidieckym zámockým areálom v Rakúsku - Schlosshof.
http://www.schlosshof.at/cms_neu/index.php?page=oeffnungszeiten-preise-2
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Přestupní terminál Třebíč
Investor:
Město Třebíč
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Petr Ondráček, referent odboru rozvoje a územního plánování, e-mail: p.ondracek@trebic.cz, tel. 568 896 215
Termín realizace opatření:
04/14 – 05/15
Popis a cíle opatření:
Přestupní terminál bezprostředně navazující na vlakové nádraží zajišťuje přestup na linky meziměstské autobusové dopravy i na linky městské hromadné dopravy. Prostřednictvím 9 nových autobusových zastávek umožňuje napojení vlakových spojů na 31 stěžejních linek meziměstské dopravy a 3 linek MAD. Dále terminál zajišťuje celkem 52 parkovacích míst typu park&ride, 5 míst pro kiss&ride, 13 míst pro bike&ride a dalších 55 parkovacích míst, která umožní, aby terminál nabídl komplexní možnosti přestupu v rámci systému nejen hromadné, ale i individuální dopravy.
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti města Třebíč ve vazbě na širší okolí. Přínosem projektu je zajištění přímého bezbariérového přestupu mezi vlakovou a linkovou autobusovou dopravou, zlepšení dostupnosti environmentálně šetrné veřejné dopravy a značné zlepšení komfortu cestování. V souvislosti se zvýšením kvality veřejné dopravy je očekáváno zvýšení zájmu obyvatel regionu, kteří dosud využívali především individuální automobilovou dopravu a rovněž zajištění kvalitní dopravní obslužnosti okrajových částí regionu, jež přispěje ke zvýšení jejich atraktivity.
Železniční nádraží v Třebíči je položeno na jižním pomyslném okraji širšího centra města a je významným dopravním uzlem v regionu. Železniční a návaznou linkovou autobusovou dopravu využívají denně tisíce osob dojíždějících nebo vyjíždějících za prací, na úřady, do škol a v neposlední řadě také turisté a návštěvníci města a jeho památek zapsaných v seznamu UNESCO. Dopravní terminál všem významně zkrátí čas věnovaný cestování a zjednoduší přestupy mezi vlakovou a linkovou autobusovou dopravou, jejichž návaznost a provázanost hraje klíčovou roli v dostupnosti dalších měst v regionu.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
Před výstavbou byl proveden průzkum názorů občanů města Třebíč a byly získány údaje o počtu cestujících železniční, regionální a dálkovou dopravou. Následně byla zpracována studie stavby a dokumentace k územnímu řízení.
Projekt je součástí Strategického plánu rozvoje města Třebíče a je zařazen v prioritní ose A „Kvalita života“, opatření A.1 Technická s dopravní infrastruktura, podopatření A.1.4 Ekologicky šetrná doprava
Financování:
Rozpočet na přípravu a realizaci stavby činil 78.668 mil. Kč.
Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy - terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy P+R. Číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/31.01366. Celková výše dotace činila cca 46,456 mil. Kč.
Popis realizace opatření:
Sestavení projektového týmu proběhlo již v roce 2010, kdy byla zahájena jednání s klíčovými partnery projektu – Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty, kteří následně podepsali s městem partnerskou smlouvu. Projekt byl následně v roce 2012 projekčně zpracován do úrovně Koordinační situace, která byla podkladem pro další jednání s dotčenými orgány a sloužila jako podklad pro dokumentaci pro územní a stavební řízení. V návaznosti na zpracovanou dokumentaci byla podána žádost o dotaci z ROP Jihovýchod v rámci prioritní osy 1 – Dostupnost dopravy. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace byla zpracována prováděcí dokumentace a ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel stavby.
Vlastní stavba trvala od 14. dubna 2014 do 29. května 2015, kdy byl přestupní terminál slavnostně otevřen. Veřejnosti byla po dokončení prezentována bezbariérová vlaková nástupiště, historické i moderní dopravní prostředky, mobiliář a nově vzniklá veřejná prostranství. Samotná stavba dopravního terminálu si v průběhu provádění stavebních prací vyžádala řadu dopravních omezení, uzavírek, hledání objízdných tras, náhradních zastávek autobusové dopravy a náhradních parkovacích ploch. Předmětem stavebních prací byly rovněž kolejové úpravy v železniční stanici Třebíč, vybudování nástupiště, vybudování nákladiště u jižní koleje a s tím související likvidace stávajícího nákladového prostoru, odstranění budov bývalého skladu při Nádražní ulici a demolice opěrné zdi v Eliščině ulici. Takto rozsáhlý projekt by nebylo možné realizovat bez podpory, s pochopením a ohleduplností občanů, za což i jim patří poděkování.
Komunikace s veřejností:
Projekt byl v průběhu stavby a je i po dokončení aktivně prezentován na internetových stránkách města Třebíč i na stránkách partnerů projektu.
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Pozitivní je fakt, že vlastní výstavbou dopravního terminálu došlo k regeneraci dříve zanedbaného a málo využívaného území v centru města a na jeho místě vznikl moderní a komfortní veřejný prostor. Náročnost stavby spočívala především v jejím umístění ve stávající zástavbě. Stavební činnost znamenala i zásah do dopravního režimu města a vyžádala si hledání řady dočasných řešení po dobu stavby. Neméně důležitá byla i komunikace se všemi zúčastněnými partnery a veřejností.
Odkazy a přílohy
http://podlupou.trebic.cz/2015/prestupni-terminal-trebic/
http://www.pttrebic.cz/
http://ickotrebic.cz/cowork/
https://www.youtube.com/watch?v=UoL_wP22bzU&nohtml5=False
Dopady opatření
Hlavním dopadem opatření je odstranění dlouhé docházkové vzdálenosti mezi stávajícím autobusovým a vlakovým nádražím, které jsou vůči sobě situovány ve velmi svažitém terénu. Mimo jiné lze po realizaci projektu očekávat dynamický rozvoj okolí vlakového nádraží, které má velký potenciál stát se živým a moderním městským prostorem, který přitáhne řadu komerčních aktivit a tímto se zvýší i společenská hodnota území. Vybavenost prostoru značně přispívá k ochotě obyvatel trávit zde volný čas, uskutečňovat cesty za nákupy a službami a dále posilovat funkci místa. Přestupní terminál se už nyní stává reprezentativní vstupní branou města Třebíč a veřejná doprava vítanou alternativou, která je stárnoucí populací stále více vyhledávána. Environmentálně udržitelná veřejná doprava rovněž pozitivně přispívá k formování sociálních vztahů, učí nás ohleduplnosti a toleranci, přináší pohyb pěších do města a je to právě pohyb lidí, jejich setkávání, jež vdechuje městu život.
..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Název opatření:

Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová
Investor:
Město Česká Třebová
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic MěÚ
tel. 465 500 170, 603 246 688
karel.svercl@ceska-trebova.cz
Termín realizace opatření:
12/2008 – 08/2010
Popis a cíle opatření:
Cílem pro návrh řešení bylo skloubit osobní automobilovou dopravu, autobusovou dopravu místní i dálkovou, železniční dopravu (uzlová železniční stanice, osobní vlaky vnitrostátní, IC a EC kategorie, I. a II. větev koridoru), poštovní přepravu a v neposlední řadě i řešení místních komunikací, parkovišť, pěších tras či klidových zón, navazujících na architekturu města.
Vlastní stavební a technologické řešení představuje nové uspořádání místních komunikací (ul. Sadová, ul. Nádražní, ul. Komenského, ul. Slovanská) s kruhovou křižovatkou, z níž je přístup do podzemních garáží. Podzemní garáže velikosti cca 200 x 32 m o čtyřech sekcích disponují celkem 259 parkovacími místy, z toho 13 míst je pro tělesně postižené, a umožňují přímý přístup osob do podchodu k jednotlivým vlakovým nástupištím. Na stavebním objektu podzemních garáží byly vybudovány kompletní konstrukce komunikací, autobusového nádraží, veřejné osvětlení, mobiliář, zeleň či parkoviště pro TAXI. Nové autobusové nádraží se zastřešením barevně prosklenou ocelovou konstrukcí s informačním systémem, navazujícím na informační systém Českých drah, a.s. představuje výrazný kvalitativní krok v místní i dálkové autobusové dopravě. Objekt je vybaven moderním parkovacím systémem s 2 automatickými pokladnami, eskalátorem a výtahem tak, aby bylo dosaženo odpovídajících standardů vybavenosti pro 21. století.
Neméně důležitým prvkem je kolostav, tj. 26 ks uzamykatelných boxů na kola, který navazuje na dokonalou síť cyklostezek v regionu a doplňuje další druh dopravy tohoto projektu.
Řešený prostor také obsahuje i velmi důležité architektonické ztvárnění povrchu terminálu, zejména pak umístění 2 vodních prvků – vodní kaskády a otáčející se žulovou zeměkoulí na vodní hladině umístěné v žulovém listu. Oba prvky jsou osvětleny prvky s barevnou LED technologií.
Význam dopravního terminálu v České Třebové jako důležitého železničního uzlu dokresluje i nově umístěná abstraktní socha jednoho z předních železničních stavitelů Jana Pernera, jejímž autorem je brněnský umělec Jaromír Gargulák. Od zahájení provozu nového dopravního terminálu bylo současně náměstí přejmenováno na náměstí Jana Pernera.
Vztah ke strategickým a jiným odborným dokumentům:
- urbanistické studie „Česká Třebová - řešení přednádražního prostoru“
- ověření správnosti navrženého řešení oponentní studií
- inženýrsko-geologického průzkumu lokality pro umístění stavby
- posouzením vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
- projektových dokumentací pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová“ (fa OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto)
- Strategického plánu města Česká Třebová z r. 2002, Dopravní infrastruktura (D), strategický cíl D2: Zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou, leteckou a automobilovou dopravu ve městě
Financování:
Celkové investiční náklady projektu: 331 mil. Kč včetně DPH
- dotační prostředky ROP: 143,3 mil. Kč
- vlastní zdroje investora: 126 mil. Kč
- daň z přidané hodnoty: 61,7 mil. Kč
Popis realizace opatření:
Vlastní práce na projektu byly zahájeny zpracováním urbanistické studie „Česká Třebová - řešení přednádražního prostoru“, zadanou v 1/2005. Práce na projektové přípravě pokračovaly 7/2005 – 9/2005 provedením inženýrsko-geologického průzkumu lokality pro umístění stavby a v 10.2005 až 1.2006 posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10. 5. 2006.
V průběhu 7/2006 byly upraveny dílčí parametry stavby (změny počtu parkovacích míst, úpravy řešení povrchů - komunikace, chodníky, plochy zeleně apod.), které přispěly ke zvýšení kvality a hodnoty projektu a byla zpracována konečná varianta budoucí stavby. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno v 9.2008, smlouva o dílo byla podepsána dne 29. 10. 2008, předání staveniště se uskutečnilo dne 15. 12. 2008 a vlastní fyzické zahájení stavby bylo dne 9. 2. 2009. Stavba byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo a předání proběhlo dne 13. 8. 2010. Slavnostní otevření se konalo dne 15. 9. 2010 a vlastní provoz terminálu byl zahájen dne 20. 9. 2010.
Komunikace s veřejností:
Průběžné informování veřejnosti o stavu přípravy projektu, zahájení a průběhu realizace projektu na www stránkách města, tiskových konferencích, Českotřebovském zpravodaji, OIK TV, úřední desce, letáky do schránek v okolí místa realizace stavby.
Inspirace, poučení a doporučení pro další města:
Při realizaci stavby byly největším problémem geologické podmínky území. Vyskytující se neogenní plastické jíly jsou objemově výrazně nestálé – vysychavé, smrštitelné a bobtnavé. Při jejich vysušení dojde ke smrštění a při jejich opětovném nasycení po ukončení stavebních prací dojde k jejich opětovnému nabobtnání. Nabobtnáním jílů by mohlo dojít k vzedmutí zemin pod základovou deskou a k potrhání základové (i silně armované) desky. Z toho důvodu při zakládání stavby bylo nutno pod podlahu objektu podzemních garáží nahutnit dostatečně mocný kompenzační štěrkopískový polštář, který bude schopen absorbovat objemové změny podložních jílů.
Otevírka přes pět metrů hlubokého výkopu pro podzemní garáže na většině plochy náměstí v prostředí vysoce plastických, objemově nestálých jílů s sebou nesla rizika jak pro přilehlé objekty (budova nádraží ČD, pošty), tak i pro přilehlý svah na severní straně projektovaného objektu.
Z důvodu výskytu podzemní vody v celém prostoru staveniště bylo okolí stavebního objektu v průběhu výstavby odvodněno. Po dokončení výstavby byla zachována původní vlhkosti zemního prostředí. Toto opatření bude sloužit k tomu, aby v dlouhodobém horizontu nedošlo k odvodnění smrštitelných jílů v podzákladí stávajících budov nádraží ČD a pošty. Při význačném odvodnění a následném smrštění těchto jílů nelze vyloučit statické porušení těchto budov.
Vzhledem ke složitosti základových poměrů navrhl zhotovitel stavby změnu založení objektu podzemních garáží, která představovala rychlejší, bezpečnější a tím i ekologičtější zajištění stavební jámy. Jednalo se o změnu (variantní řešení) technologie výstavby podzemních garáží, při kterém odpadlo pažení stavební jámy, neboť vlastní konstrukce z převrtávaných pilot současně zajišťovala pažení stavební jámy, nosné konstrukce obvodových stěn a rovněž omezila průsak vody.
Odkazy a přílohy
http://www.ceska-trebova.cz/multifunkcni-dopravni-terminal-ceska-trebova/ds-1210
http://www.ceska-trebova.cz/html/vprohlidka/virtualni-prohlidka02.html
Dopady opatření
Celkovými přínosy projektu jsou úspora času cestujících, spojená se snadným operativním nebo dlouhodobým zaparkováním, úspora za cestovné při použití vlaku/autobusu oproti individuální automobilové dopravě, hodnota aktivně stráveného času ve vlaku oproti času řidiče automobilu, příjem dodavatelů služeb pro provoz terminálu a příjem podnájemců a přínos pro nové zaměstnance v souvislosti s projektem.