Mesto Lučenec chce vybudovať udržateľný dopravný systém

Pre riešenie dopravných problémov vnútri mesta Lučenec a väzieb mesta nielen na okolité obce ale aj na nadradenú celoslovenskú a medzinárodnú dopravu bolo potrebné  prehĺbiť riešenie dopravy ako zložky osídlenia vychádzajúc zo súčasne platnej územnoplánovacej dokumentácie.

Dňa 19.12.2016 prebehlo na Mestskom úrade Lučenec pracovné stretnutie, na ktorom bol predstavený pracovný návrh Územného generelu dopravy (ÚGD) mesta Lučenec. 

Hlavným cieľom ÚGD je, na základe analýzy aktuálneho dopravného prieskumu jednotlivých druhov dopráv a  ich vzájomných vzťahov (pomer jednotlivých druhov dopravy a ich podiel na preprave osôb a tovarov v meste) a dopravno-sociologického prieskumu, preveriť a detailizovať  v územnom pláne (ÚPN) - Mesta Lučenec v jeho platnom znení navrhované riešenie všetkých druhov dopravy.

Ide o nastavenie čo najefektívnejšieho systému obsluhy mesta a pohybu v ňom vo všetkých súvislostiach (peší, cyklisti, automobilová doprava, MHD, osobná železničná, nákladná automobilová a železničná doprava, atď.) s identifikáciou základných vnútorných aj vonkajších cieľov jednotlivých druhov dopráv (za rekreáciou, nákupmi, do práce...) čo bolo  základňou pre technické riešenia, t.j. hierarchiu komunikácií, peších trás, MHD, až po riešenia križovatiek, ktoré sú v trasách hlavných koridorov, výbavu komunikácií, statickú dopravu, a v neposlednom rade pre politiku mesta v oblasti dopravy.

ÚGD si mesto dalo spracovať u Žilinskej univerzity, ktorá uspela ako spracovateľ vo verejnej súťaži. Spracovateľ prezentoval jednak výstupy z analýzy súčasného stavu, ktorý bol spracovaný na základe viacerých prieskumov (dopravno–smerový prieskum a dopravno–sociologický prieskum), ktoré prebehli na jeseň roka 2016. Analýza napríklad ukázala, že v súčasnosti občania najviac využívajú pešiu dopravu a individuálnu automobilovú dopravu. Problémom je aj parkovanie, najmä v niektorých oblastiach sídlisk, ako aj centra mesta. Zásadným problémom je najmä cestná nákladná doprava, ktorá v súčasnosti využíva vedľajšie ulice mesta tak, aby nezaťažovala centrum. To však z pohľadu narastajúcej intenzity dopravy nie je vhodným riešením. Preto  sa v návrhu odporúča vybudovanie preložky I/75 tak, aby sa zredukoval prejazd tranzitnej dopravy mestom. Zásadnou výhodou mesta Lučenec je fakt, že reprezentuje mesto krátkych vzdialeností a na tomto by malo aj stavať. 

Ide najmä o zlepšenie podmienok pre cyklistov, pre ktorých sa v návrhu počíta s tým, že by mali vybudované hlavné a vedľajšie cyklotrasy tak, aby mohli plošne využívať priestor mesta. Podobne by sa mali prepojiť aj jednotlivé mestské časti chodníkmi, ktoré umožnia pešiu dochádzku do dôležitých bodov občianskej vybavenosti.

Z pohľadu parkovania spracovatelia upozornili na postupný trend narastania stupňa automobilizácie, čo povedie k nutnosti zaviesť systematickú dopravnú a parkovaciu politiku v meste. Zmena sa dotkne aj centra mesta, kde sa navrhuje zjednosmernenie vybraných ulíc a vytvorenie upokojenej ulice na predstaničnom námestí. Územný generel dopravy počíta s viacerými variantmi pre rok 2019 až 2025. Rieši napríklad aj napojenie na priemyselný park Juh, pre ktorý je dôležité vytvoriť novú komunikáciu tak, aby čo najmenej ovplyvnila centrum mesta.

V súčasnosti spracovatelia zapracovávajú pripomienky mesta a pripravujú finálny návrh generelu dopravy. 

-Róbert Ladoš-

Comments are closed.