Integrované plánování
pro města

civinet_uvod_01b

Plánování dopravy ve městech se dnes potýká s mnoha problémy. Narůstá automobilová doprava a zvyšuje se celková poptávka po mobilitě, což negativně ovlivňuje životní prostor ve městech. Moderní dopravní plánování klade důraz na komplexnost a efektivnost plánování, směřuje k udržitelnosti a zahrnuje nutnou mezisektorovou koordinaci politik.

Hlavním nástrojem integrovaného plánování pro města jsou Plány udržitelné městské mobility (PUMM nebo SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan). Plán udržitelné městské mobility představuje dlouhodobý strategický dokument, jehož cílem je formulovat vizi rozvoje mobility města a konkrétní opatření, která povedou k naplňování této vize a promítnou se do každodenní činnosti městských, krajských a obecních úřadů.

Současná dopravní politika EU i ČR podporuje zavádění průřezového nástroje, jakým jsou plány udržitelné městské mobility (SUMP) a doporučuje jejich realizaci ve městech a aglomeracích nad 40.000 obyvatel. SUMP řeší aktuální situaci ve městě také z dlouhodobého pohledu a je vnímán jako účinné řešení pro vyváženou a udržitelnou dopravu, v propojení s územními plány a souvisejícími hlavními rozvojovými oblastmi města.

Při respektování zásad integrace, participace a evaluace tak ukazují cestu pro další rozvoj města. Rozhodování podkládají daty a zajišťují řádné analýzy potřebnosti a dopadů opatření. Pečují o rovnovážný rozvoj všech druhů dopravy a starají se o to, aby možná opatření a aktivity ve městě byly v souladu s dlouhodobou vizí mobility města.

Dopravu nelze plánovat ani realizovat izolovaně. Základem integrovaného plánování je společná vize, jak si přejeme, aby město vypadalo za dvacet, třicet let, která ukáže směr městskému plánování (zdravé a čisté prostředí atd.). Integrace spočívá ve využití synergií z různých oblastí: doprava, územní a environmentální plánování, zdravotnictví, sociální sféra atd. a současně v propojování aktivit na jednotlivých úrovních:

  • územní (plánování v návaznosti na okolní města, obce, vzájemný vliv místních a krajských koncepcí),
  • environmentální (koncepce ochrany životního prostředí v propojení s dopravní infrastrukturou, výchovou k udržitelné mobilitě atd.),
  • dopravní (plánování pro všechny druhy dopravy, integrované dopravní systémy (IDS) a intermodalita; doprava v pohybu i klidu apod.),
  • komunikační (zapojení všech zainteresovaných stran, včetně veřejnosti).

 

Co vše téma obsahuje (odborná podtémata):

- Plány udržitelné městské mobility,

- Analýzy dopravního chování obyvatel i návštěvníků města, dopravní nabídky i poptávky po mobilitě,

- Podpora všech druhů dopravy, s důrazem na veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu,

- Tvorba balíčků opatření (synergie mezi opatřeními),

- Integrace územních plánů a dopravních generelů,

- Řízení poptávky po dopravě,

- Plány mobility pro menší celky generující dopravní provoz,

- Monitorování a evaluace.

 

Nejčastější opatření vhodná pro města:

- výstavba infrastruktury pro všechny druhy dopravy, s ohledem na územní a zdravotní limity,

- parkovací politika a její realizace,

- obnova vozového parku, nákup čistých vozidel (veřejná doprava, služební automobily apod.),

- veřejná a pracovní projednávání všech etap plánování dopravy se zainteresovanými stranami, včetně veřejnosti,

- kampaně na podporu jednotlivých opatření, ale také celkových řešení navržených plány udržitelné městské mobility,

- informační centra pro udržitelnou mobilitu, včetně mediální komunikace.