Čistá vozidla a paliva

civinet_uvod_06

Vzhledem k řadě silných – především ekonomicko-politických - důvodů je nutné postupně snížit závislost (našich států i EU) na dovozu ropy. Konvenčně poháněná vozidla (na benzín a naftu) navíc emitují emise, které poškozují zdraví, budovy a materiály a životní prostředí. Hledají se proto cesty, jak nahradit klasická paliva z ropy jinými.

Evropská komise si klade za cíl snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů ve městech na polovinu do roku 2030 a jejich postupné vyřazení z provozu do roku 2050. Do roku 2030 je dalším cílem dosáhnout zajištění městské logistiky ve velkých městech v podstatě bez produkce emisí skleníkových plynů.

K naplnění tohoto cíle mají přispět inovace a nové technologie, výstavba infrastruktury a vytvoření integrovaného evropského dopravního systému. Využití čistších paliv a pohonů je z tohoto pohledu prioritou, a také klíčovou aktivitou programu CIVITAS.

Cílem této tematické skupiny je vytvořit skupinu expertů a praktiků, kteří sdílejí svoje znalosti a zkušenosti z oblasti využití alternativních paliv a pohonů v dopravě v městských oblastech a kteří se budou podílet na výměně zkušeností, organizování seminářů, exkurzí, studijních cest a informačních materiálů.

 

Co vše téma obsahuje (odborná podtémata):

- možnosti rozvoje alternativních paliv (biopaliva 1. a 2. generace, CNG, LNG, LPG),

- možnosti rozvoje elektrických/hybridních /vodíkových vozidel,

- úpravy vozidel,

- rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva,

- informování veřejnosti o nových čistších vozidlech/palivech,

- strategie rozvoje čistších paliv a vozidel a optimalizace jejich provozu.

 

Biopaliva:

bioethanol – ethanol vyrobený z biomasy (např. obilí nebo řepy) nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo

bionafta – (m)ethylester  vyrobený z rostlinného nebo živočišného oleje (např. řepky olejky), s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo

bioplyn  – plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, která může být vyčištěna až na kvalitu zemního plynu a používána jako biopalivo nebo dřevoplyn

bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether) – ETBE vyrobený z bioetanolu. Objemové procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %

syntetická biopaliva – syntetické uhlovodíky nebo směsi syntetických uhlovodíků vyrobené z biomasy

biovodík – vodík vyrobený z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo

čistý rostlinný olej – olej vyrobený z olejných rostlin lisováním, vyluhováním nebo srovnatelnými postupy, surový nebo rafinovaný, avšak chemicky neupravovaný

Biopalivo může být používáno jako čisté (100%) nebo jako směs – např. B30 znamená směs 30 % bionafty a 70 % konvenční nafty.

 

Nejčastější opatření vhodná pro města:

- zavádění vozidel na alternativní paliva (biopaliva, CNG, LNG), hybridy, elektrická/vodíková vozidla,

- přestavba motorů vozidel z naftových na CNG,

- využívání směsných paliv (B10-50),

- výstavba elektrických dobíjecích stanic, sítí čerpacích stanic na CNG,

- výstavba elektrické trakce MHD a zvyšování její energetické efektivity,

- podpora vozidel na alternativní paliva/pohony (rezervovaná parkovací místa, možnost vjezdu do centra, kde je omezení pro konvenční vozidla, nabízení těchto vozidel v car-sharingových systémech, vozidla taxi apod.),

- popularizace a informování veřejnosti o alternativních palivech a pohonech.